ČASY SE MĚNÍ

Rady a tipy

Aby hybridní práce našeho týmu nebyla kočkopes.

Svět kolem nás připomíná píseň „Časy se mění“, a s Bobem Dylenem nelze než souhlasit. I vaše podnikání se určitě změnilo. Změnili se zákazníci, globální ekonomika a změnili se i vaši lidé, zejména pokud nyní pracují na dálku nebo jako součást hybridního týmu.

Vše se mění v čase

Chování a komunikační preference lidí se v průběhu času mění vždy. Mění se v důsledku změn v jejich prostředí, v pracovním i soukromém životě, a v menší míře i v důsledku ročních období. 

Ve firmě jsme mohli například vidět, že jedinci, kteří dříve seděli tiše vzadu v zasedacích místnostech a jen zřídkakdy zvedli ruku nebo promluvili, se při práci na dálku téměř přes noc změnili na mnohem sdílnější. Cítili se pohodlněji, když položili otázku nebo vyslovili poznámku přes video. Viděli jsme, že jiní, kteří byli dříve extroverti, se stali uzavřenými a těžko se vyrovnávali s nedostatkem kontaktu s lidmi, který práce na dálku přinášela. Tyto změny mají dopad nejen na jednotlivce, ale i na celé týmy. 

V současné době, kdy se podniky po celém světě začínají znovu otevírat a týmy se reformují, mnoho z nich nadále pracuje hybridním způsobem, někteří členové týmu přicházejí do kanceláře a jiní pracují na dálku.

Týmová dynamika je křehká věc a takové změny mohou mít obrovský vliv na spolupráci, komunikaci a kreativitu týmů. Ty často začínají jako nejasný pocit, že něco není úplně v pořádku, ale nedokážou určit, co to je. Pokud to nemáme pod kontrolou, může to rychle přerůst v nedostatečnou produktivitu, nefunkční týmové vztahy a mezilidské konflikty, které mohou tým velmi rychle obrazně řečeno srazit na kolena. 

Jak budujete a rozvíjíte vysoce výkonný tým? 

1. Komunikujete

Komunikace je jednou z hlavních charakteristik vysoce výkonných týmů. Je to něco, co všichni považujeme za samozřejmost, a nedostatek porozumění tomu, jak efektivně komunikovat v týmu, může stát podniky každoročně nadměrné množství času a peněz. Při řízení vysoce výkonných týmů dbejte na to, aby byl kladen důraz na podporu jasné týmové komunikace, povede to ke zlepšení motivace zaměstnanců, produktivity a ziskovosti. 

Efektivní komunikaci brání mnoho překážek, od nenaslouchání, vytváření domněnek, protichůdných sdělení, vnímání a emocionálního rozptylování. Jejich odstranění a/nebo omezení bude prvním krokem k vytvoření vysoce výkonného agilního týmu. Tyto překážky mohou být ještě výraznější, pokud členové týmu pracují na dálku. 

Týmy, které spolu komunikují, chápou, čeho je třeba dosáhnout, a umožňují jednotlivcům v něm, aby se vzájemně podporovali nebo si kladli stejné výzvy. Díky tomu se může vyvinout pečující kultura, v níž se všichni budou navzájem hlídat a budou si připouštět chyby. Konstruktivní výzvy umožňují individuální i týmový růst. Agilita a změny zajišťují, že projekty nestagnují a prostředí se stává flexibilním, kreativním a nadšeným. 

Jste spíše vypravěč, mluvčí, posluchač nebo spisovatel? Pochopení vašeho preferovaného komunikačního stylu a komunikace ostatních okamžitě podporuje efektivní komunikaci. Budete pak schopni přizpůsobit své chování ostatním tak, abyste od nich získali co nejlepší reakci, což zajistí srozumitelnost, důvěru a respekt. 

2.Víte, kde jste a kde chcete být 

Chcete-li svůj tým posunout na vyšší úroveň, je nutné pochopit vnitřní dynamiku toho, jak všichni společně pracujete. Dokážete odpovědět na následující otázky týkající se vašeho týmu? 

  • Znáte silné stránky týmu, abyste je mohli podpořit a rozvíjet? 
  • Jaká jsou omezení týmu? 
  • Jaká je role jednotlivých osob v týmu? 
  • Jak bude tento tým reagovat na změny? 
  • Kde se v týmu vyskytují potenciální konflikty? 

Dokončení auditu týmu na základě hodnocení Thomasova chování vám objasní, jak si váš tým stojí nejen jako společně pracující jednotka, ale také v rámci širšího podniku. Inspiruje tým k vyšším výkonům, určuje potřeby školení a identifikuje mezery v dovednostech, které lze zaplnit prostřednictvím zvyšování kvalifikace a náboru. 

3.Využíváte sílu emoční inteligence

Emoční inteligence (EI) je mocným faktorem efektivní týmové práce, který, pokud je správně zvládnut, může změnit chápání „DNA“ týmu. 

Koncept EI lze shrnout jako „schopnost harmonizovat myšlení a emoce“, čímž rozumíme schopnost jedince porozumět vlastním emocím a ovládat je, stejně jako rozpoznat a zvládat emoce ostatních. To vyžaduje, aby si člověk uvědomoval sám sebe, byl vnímavý a dokázal regulovat emoční reakce v různých situacích. 

Pokud tým dokáže důsledně využívat vhled daný EI, bude přirozeně posilovat loajalitu a angažovanost, efektivně komunikovat a dokáže vyladit své schopnosti týmové práce tak, aby se prosadil k dalším úspěchům.

4.Základem každého úspěšného týmu je důvěra 

Základem úspěšného týmu je důvěra. Bez důvěry se týmy nemohou posunout vpřed kvůli obavám z konfliktů a nedostatku odhodlání. Navázání důvěry mezi členy týmu může tým posunout od uspokojivé úrovně výkonu k vynikajícím výsledkům. 

Otevřenost a upřímnost ohledně silných stránek a omezení v našem chování na pracovišti může vytvořit důvěru mezi členy týmu. Pochopení vlastních osobnostních rysů může ukázat, jak a proč se chováme tak, jak se chováme, a jak komunikujeme s ostatními lidmi, a následně v případě potřeby provést úpravy chování. 

5. Zpětnou vazbu chápete jako dar

Zpětná vazba 360 je přístup k poskytování konstruktivní a upřímné zpětné vazby založený na vzájemné analýze, který poskytuje vaší firmě objektivní rámec pro identifikaci nedostatků ve výkonu a rozvoj sebeuvědomění. Umožňuje týmům shromažďovat zpětnou vazbu o výkonu od svých manažerů, kolegů, členů týmu a zákazníků a následně tuto zpětnou vazbu porovnat s vlastním vnímáním svého výkonu. 

Tento styl zpětné vazby je zásadní pro to, aby týmy dokázaly rozpoznat, jak je jejich chování vnímáno v rámci celého podniku. Funguje týmová dynamika? Nebo má negativní dopad na vnímání týmu v celém podniku? 

Tím, že svůj tým otevřete zpětné vazbě od ostatních, získáte zásadní zpětnou vazbu a doporučení, která vám mohou pomoci posunout váš tým od dobrého ke skvělému. Při pravidelném používání v průběhu plánu rozvoje vám tento nástroj pomůže sledovat dosažený pokrok a v případě potřeby rychle upravit směr.

6. Spolupracujete 

Jakmile jste položili základy týmové spolupráce – udržujte ji! Společný závazek k individuálním a týmovým zlepšením, která zvyšují výkonnost a využívají silné stránky, zajistí, že váš tým bude neustále spolupracovat co nejefektivněji a nejúčinněji. Tyto závazky opakovaně kontrolujte tak často, jak je třeba. Jakmile se situace a cíle změní, aktualizujte a přehodnoťte, co musí váš tým udělat, abyste udrželi dynamiku.

Když členové týmu dobře spolupracují, je jen málo věcí, kterých by nedokázali dosáhnout. Ujistěte se, že se na své týmy díváte s nadhledem, a zvyšte tak své šance na vytvoření a udržení vysoce výkonných pracovních týmů. 

Shrnuto a podtrženo

Thomas vám může pomoci vidět vaše týmy a jednotlivce jasněji, a tím umožnit budování nebo reformování spolupracujících, produktivních týmů v hybridním světě, ve kterém se dnes nacházíme.

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz