PRŮVODCE ROZVOJEM MANAGEMENTU

Rady a tipy

Podpora potenciálu stávajících i budoucích lídrů.

Rozvoj managementu je systematický proces, který společnosti používají k vytvoření kvalifikovaných a efektivních vedoucích pracovníků společnosti. Podívejme se společně na to, co přesně rozvoj managementu je, prozkoumejme klíčové kroky zavádění efektivního rozvoje managementu, podívejme se na některé překážky rozvoje managementu a na to, jak je překonat, a nakonec zmíníme některé budoucí trendy v této oblasti.

CO JE TO ROZVOJ MANAGEMENTU?

Rozvoj managementu je proces, při kterém zaměstnanci na manažerských pozicích zvyšují své dovednosti a znalosti zapojením se do vzdělávacího programu. Tyto programy se mohou v různých společnostech a odvětvích výrazně lišit a zahrnovat kombinaci koučování, mentoringu, workshopů, zážitkového učení a práce na projektech.

Budování týmu efektivních vedoucích pracovníků má potenciál podpořit růst podniku, protože se lépe rozhoduje a je přizpůsobivější. Lepší mezilidské dovednosti také povedou k efektivnější komunikaci, účinnější zpětné vazbě a vyladěnějšímu delegování.  To vše přispěje k úspěchu organizace.

Dobře definovaný proces rozvoje vedoucích pracovníků nabízí zaměstnancům jasný plán kariérního postupu, což zlepšuje jejich udržení a angažovanost. Efektivnější komunikace a rozhodování také přispějí k pozitivní pracovní kultuře, která úzce souvisí s úspěchem společnosti. 

Identifikací a rozvojem vedoucích pracovníků zevnitř organizace se usnadní plánování nástupnictví a výrazně se sníží problémy vyplývající z náhlého odchodu talentovaných jedinců.

KLÍČOVÉ OBLASTI EFEKTIVNÍHO ROZVOJE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

1. Komunikace: efektivní manažeři musí být schopni jasně a efektivně předávat informace a zároveň aktivně naslouchat a poskytovat kvalitně zpětnou vazbu svým týmům.

2. Řešení problémů: s řešením stále nových a složitějších problémů se manažeři setkávají neustále a schopnost analyzovat je a navrhovat kreativní řešení je rozhodující pro udržení projektů na správné cestě.

3. Rozhodování: rozhodnutí manažerů mají přímý dopad na týmy a organizaci jako celek. Rozhodnost a schopnost sdělovat svá rozhodnutí jsou zásadní dovednosti, které je třeba rozvíjet.

4. Adaptabilita: podnikatelské prostředí se může rychle měnit a dobří manažeři se musí umět rychle přizpůsobit, aby se vyhnuli nejistotě a ztrátě času. Manažeři musí být otevření novým nápadům a dostatečně rozhodní, aby podle nich v případě potřeby jednali.

5. Emoční inteligence: schopnost řídit emoce své i lidí kolem sebe je velmi důležitá. Vysoká úroveň emoční inteligence povede k menšímu počtu konfliktů, větší důvěře a spokojenější týmové dynamice.

POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU = ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

1. Hodnocení výkonnosti

Hodnocení výkonnosti je jednou z nejpoužívanějších metod, kdy jsou manažeři hodnoceni podle stanovených výkonnostních cílů. To umožňuje zjistit všechny oblasti, ve kterých se zdají být nedostateční, a to způsobem, který je specifický pro vaši organizaci a její cíle.

2. 360stupňová zpětná vazba

Při 360stupňové zpětné vazbě se shromažďuje zpětná vazba z nejrůznějších zdrojů; může jít o kolegy, podřízené, nadřízené nebo dokonce klienty. Získáte tak pohled na výkon manažera, který se dotýká všech oblastí, na nichž se v organizaci podílí.

3. Hodnocení dovedností a potenciálu

Hodnocení dovedností a potenciálu se zaměřuje na hodnocení konkrétních kompetencí souvisejících s manažerskými funkcemi. Účastníci se podrobí dotazníkům, testům, úkolům, jako jsou např. cvičení na řešení problémů, simulace vedení nebo testy situačního úsudku, aby se zjistilo, jak jsou kompetentní v dané oblasti.

Jakmile vyhodnotíte současné talenty ve vaší organizaci, můžete začít přizpůsobovat programy rozvoje vedoucích pracovníků konkrétním potřebám a cílům vaší organizace. Je důležité, abyste obsah programu sladili jak se strategickými cíli organizace, tak s rozvojovými potřebami manažerů, aby měl individuální rozvoj stále přímý dopad na úspěch organizace.

OSVĚDČENÉ POSTUPY PRO ZAVÁDĚNÍ PROGRAMŮ ROZVOJE MANAŽERŮ

Způsob, jakým vaši manažeři vedou své týmy, by měl odrážet firemní kulturu celé společnosti, přičemž všichni by měli pracovat na dosažení společných cílů.

Pro zajištění úspěchu jakékoli strategie rozvoje vedoucích pracovníků je zásadní rozvíjet podporu ze strany vrcholového vedení. Při jejich zapojení jim nejprve vysvětlete různé způsoby, kterými bude program pro společnost přínosný, zejména pokud jde o úspěch při plnění klíčových organizačních cílů. Poukažte na výzkumy týkající se budování silné kultury a jejího vlivu na produktivitu a zároveň diskutujte o přínosu programu pro nábor a udržení zaměstnanců.

Po získání souhlasu vedoucích pracovníků byste měli začít rozvíjet svou nabídku rozvojových aktivit. Snažte se navrhnout komplexní vzdělávací program, který pokryje jak požadované kompetence společnosti, tak slabé stránky vašeho současného managementu. Největší šanci na úspěch bude mít smíšený přístup zahrnující workshopy, semináře, e-learning a koučování. Zásadní jsou také vhodné nástroje, přičemž pro vytvoření ucelené vzdělávací zkušenosti jsou důležité i doporučené materiály k samostudiu a praktické pomůcky (vizualizace).

Pokuste se manažerům nabídnout určitou úroveň průběžného koučování nebo mentoringu po celou dobu jejich rozvojové cesty. Např. spolupráce se zkušeným manažerem je běžnou taktikou, která jim umožňuje klást otázky specifické pro roli, o kterou usilují. Tyto vztahy nabízejí manažerům možnost získat neocenitelnou zpětnou vazbu v průběhu jejich profesního růstu a podpoří hlubší vztahy v celém vašem širším týmu.

PŘEKONÁVÁNÍ ÚSKALÍ V OBLASTI MANAŽERSKÉHO ROZVOJE

Jednou z častých zjištěných výzev je nedostatek nadšení nebo odpor ke změnám. Abyste se pokusili tyto problémy překonat, je důležité zapojit celou organizaci již na počátku. Informujte o všech výhodách, které program přinese, a zaměřte se na oblasti, jako je interní kariérní postup a rozvoj lepší pracovní kultury. Zvažte také možnost, aby se zaměstnanci mohli podílet na procesu tvorby programu. Tím, že jim dáte pocit odpovědnosti za program, pravděpodobně podpoříte jejich zapojení a snížíte odpor.

Problémem může být také čas a zdroje. Každý, kdo se zapojí do tohoto programu, bude mít stále své vlastní povinnosti, o které se musí postarat, a může být křehkým balancováním, jak vhodně přidělit čas a zdroje na rozvoj managementu. Chcete-li zmírnit obavy, zvažte využití technologií umožňujících vzdálené a asynchronní vzdělávání. Můžete se také pokusit začlenit rozvojové aktivity do stávajících pracovních postupů (součást pracovní porady), což manažerům umožní zvyšovat jejich dovednosti, aniž by to bylo na úkor produktivity.

Nedávné posuny směrem ke vzdáleným a hybridním pracovním prostředím přinášejí nové výzvy pro rozvoj manažerů. Je důležité, abyste své programy koncipovali s ohledem na ně, a to i v případě, že vaše organizace ještě nepřešla na žádný z těchto modelů. Zvažte přijetí virtuálních školicích cvičení, možností koučování na dálku a důsledné individuální zpětné vazby.

Jedním z klíčů ke zmírnění mnoha problémů, kterým budete čelit, je podpora pracovní kultury zaměřené na vzdělávání a rozvoj. Uznávání a odměňování rozvoje i seberozvoje je neocenitelné při vytváření podpůrné kultury, která si cení rozvoje, který se snažíte realizovat.

BUDOUCÍ TRENDY V OBLASTI ROZVOJE MANAGEMENTU

Technologie se stále vyvíjejí rychlým tempem a nástup umělé inteligence (AI) pravděpodobně změní podobu manažerských rolí, jak je známe. Aby se manažerům dařilo i nadále, budou muset být výjimečně datově gramotní, přizpůsobiví novým technologiím a schopní vést týmy ve virtuálním prostředí.

Diverzita a inkluze jsou nyní také v popředí zájmu mnoha organizací po celém světě. To má vliv na nábor, udržení zaměstnanců a celkový úspěch. Různorodější manažerské týmy se stanou standardem ve většině odvětví, což povede k inkluzivnějším rozvojovým iniciativám a ke sdílení většího množství nápadů.

Stejně tak je nyní na organizace vyvíjen větší tlak, aby podporovaly zaměstnance s ohledem na jejich duševní zdraví a pohodu. Manažeři budou muset být schopni rozpoznat, kdy se jejich týmy potýkají s problémy, a být připraveni jim pomoci. Praktiky mindfulness a způsoby, jak zavádět vhodné strategie pro sladění pracovního a soukromého života, se pravděpodobně stanou významnou součástí každého programu rozvoje manažerů.

Začne se také měnit způsob, jakým organizace pracují, a stále více odvětví si bude osvojovat agilní přístupy, které upřednostňují flexibilitu a experimentování. Manažeři budou muset být vyškoleni v tom, jak zavádět agilní metodiky, které do běžných pracovních postupů jejich týmů zahrnují změny, akční učení a designové myšlení.

A konečně, programy rozvoje managementu budou muset svým účastníkům vštípit koncept celoživotního učení. Podnikatelské prostředí se neustále mění a vyvíjí a manažeři, kteří se nebudou dále učit a zvyšovat si kvalifikaci, zůstanou pozadu za těmi, kteří tak činí. Progresivně smýšlející organizace budou podporovat sebe rozvoj, zvyšování kvalifikace a kulturu inovací, aby zajistily, že se budou moci nadále vyvíjet stejně jako podnikatelské prostředí.

ZÁVĚR

Rozvoj managementu je životně důležitý pro každou organizaci, která chce růst a prosperovat v dnešním podnikatelském prostředí. Nastíněním svých potřeb z osobního i organizačního hlediska, vypracováním kvalitního učebního plánu a důsledným vyhodnocováním a přizpůsobováním programu můžete vytvořit manažerský „setrvačník“, který nakonec vaši organizaci vynese do nových výšin.

Investice do rozvoje managementu vám umožní udržet si špičkové zaměstnance, přilákat lepší talenty a podpořit růst firmy prostřednictvím vyšší výkonnosti organizace – a zároveň zlepšit celkovou zkušenost zaměstnanců.

Kurzy managementu Thomas Applied Knowledge (TGA) poskytnou vašim manažerům nástroje a dovednosti, které potřebují k využití svého potenciálu i potenciálu jednotlivců i celých týmů a ke skutečnému růstu vaší firmy. Bez ohledu na to, na jaké úrovni své kariéry se nacházejí, naše hodnocení a kurzy jim pomohou rozvíjet jejich dovednosti, najít jejich styl řízení a vytěžit ze svých týmů maximum.