Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI THOMAS

[DATUM AKTUALIZACE: 15.07.2021]

Tyto ′Zásady ochrany osobních údajů společnosti Thomas′ platí i pro české zastoupení:

Thomas International CZ s.r.o.
Lelkova 930/56, Jundrov, 637 00 Brno
IČO: 25294610

Společnost Thomas International Limited a společnosti, které mají oprávnění v rámci svého podnikání prodávat systém Thomas HUB a v rámci svého podnikání využívat know – how k němu se vztahující (společně označované jako „Thomas“), berou své povinnosti týkající se ochrany údajů a soukromí vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje v rámci naší činnosti, včetně:

 1. Důležité informace a kdo jsme
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy a proč ji používáme
 3. Jak chráníme a uchováváme osobní údaje
 4. Předávání osobních údajů po celém světě.
 5. Jak sdílíme osobní údaje v rámci skupiny Thomas a naší mezinárodní sítě s poskytovateli služeb, vládními orgány a dalšími třetími stranami.
 6. Další informace o přímém marketingu, profilování a automatizovaném rozhodování
 7. Dostupná práva, která vám pomohou spravovat vaše soukromí
 8. Jak nás kontaktovat

Ve společnosti Thomas respektujeme vaše soukromí a s údaji našich zákazníků, zaměstnanců zacházíme jako s vlastními, abychom zajistili jejich bezpečnost.
Dbáme také na to, abychom jednali v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, mimo jiné s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018 („zákony o ochraně osobních údajů“).
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, aby byly v souladu s právními požadavky a způsobem, jakým provozujeme naši činnost. Pravidelně navštěvujte webové stránky a kontrolujte nejnovější verzi těchto zásad. Pokud provedeme významné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat prostřednictvím webových stránek nebo emailem.
Na našich stránkách můžete najít externí odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na používání webových stránek třetích stran.

1DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

1.1 Je Thomas registrován u Úřadu komisaře pro informace (ICO)?
Ano, společnost Thomas International Limited je registrována u ICO pod číslem: ZA532485. Náš zápis v registru ICO najdete https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA532485

1.2. Máme pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ano, ochranu údajů bereme velmi vážně, a proto máme vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na ochranu našich údajů v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o tom, jak nás můžete kontaktovat, najdete v části 8.

Společnost Thomas často vystupuje jako správce údajů, ale u některých našich činností můžeme vystupovat také jako zpracovatel nebo dílčí zpracovatel.

Jednoduchý způsob, jak pochopit rozdíl:

 • Správce údajů rozhoduje o tom, jaké osobní údaje budou zpracovávány, o prostředcích zpracování a účelu zpracování;
 • Zpracovatel jedná pouze v souladu s výslovnými pokyny správce a zpracovává osobní údaje jménem správce;
 • Dílčí zpracovatel v případě, kdy poskytuje zpracovateli služby, které vyžadují zpracování svěřených osobních údajů, zpracovává tyto osobní údaje pro účely stanovené správcem a na základě příslušné smlouvy zajišťující práva subjektů údajů.

V situacích, kdy společnost Thomas vystupuje jako zpracovatel údajů nebo dílčí zpracovatel, máme uzavřené dohody o zpracování
údajů a zásady, které zajišťují, že osobní údaje jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně
údajů.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jiným správcem, který sám určí účely zpracování a odpovídá za jejich zabezpečení.

ezměte prosím na vědomí, že pokud vás o provedení Thomasovy analýzy přes Thomas HUB požádá společnost nebo organizace, která není Thomasovou společností (obvykle váš zaměstnavatel, budoucí zaměstnavatel vzdělávací instituce nebo personální agentura), bude tento subjekt rovněž vystupovat jako správce údajů.

Zde jsou příklady, kdy společnost Thomas vystupuje jako správce údajů.

 • Zpracování osobních údajů svých klientů a potenciálních klientů;
 • Zpracování osobních údajů certifikovaných uživatelů Thomas HUB;
 • Zpracování osobních údajů svých zaměstnanců a bývalých zaměstnanců;
 • Zpracování osobních údajů při náboru nových zaměstnanců společnosti Thomas;
 • Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek v souvislosti s jejich používáním;
 • Poskytování služby – zpracování hodnocení Thomasovy analýzy

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, KDY A PROČ JE POUŽÍVÁME.

2.1. Kdy údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám je poskytnete když:

 • se zaregistrujete na našich webových stránkách nebo online službách nebo je používáte;
 • zakoupíte některé z našich produktů nebo služeb;
 • spolupracujete s námi jako obchodní partner;

2.2. Jaké osobní údaje získáváme přímo od vás nebo prostřednictvím našich webových stránek?

Chcete-li si vyžádat informace o našich službách, můžete použít náš kontaktní formulář, kde budete požádáni o uvedení jména, emailové adresy, telefonního čísla a dalších údajů, abychom vám mohli odpovědět na vaše dotazy nebo poskytnout službu, předat požadované informace, například whitepapery (případové studie/návrhy).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provedení testování, přihlášení se na certifikovaný nebo jiný vzdělávací program (např. webinář, seminář, konzultace).

2.3. Jaké osobní údaje získáváme přímo od vás nebo při návštěvě našich stránek?

Můžeme:

 • shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky, abychom mohli zlepšit jejich výkon;
 • shromažďovat statistické informace o tom, kolik lidí navštěvuje naše webové stránky, z jakého prostředí pocházejí, kdy nás navštěvují, jak dlouho se na webových stránkách zdrží a jaké stránky si prohlížejí. Patří sem informace o zdrojových IP adresách (které mohou identifikovat vaši zeměpisnou polohu, nikoli však vaši totožnost), poskytovatelích internetových služeb, souborech zobrazených na našich stránkách a časových znacích;
 • používání souborů cookie na našich webových stránkách www.thomasint.cz

Thomas také využívá řadu služeb poskytovaných společností RAYNET s.r.o. na území České a Slovenské republiky https://raynet.cz, která k poskytování svých služeb používá soubory cookie. Ačkoli se soubory cookie obvykle používají ke správě služeb RAYNET, které Thomas používá a které neobsahují žádné osobní údaje, je možné, že návštěvy našich stránek, na kterých uchováváme vaše kontaktní údaje, mohou být spojeny s vámi v systému CRM společnosti RAYNET, a proto se mohou v našem záznamu CRM propojit s vaším kontaktním záznamem. Podrobnosti o souborech cookie používaných společností RAYNET a o tom, jak je používáme, najdete na podstránce o souborech cookie. Celosvětově společnost Thomas využívá také služby společnosti
https://www.salesforce.com/ za stejným účelem.

Vzhledem k tomu, že potenciální i stávající zákazníci se mohou nacházet kdekoli na světě, můžeme zasílat poptávkové zprávy členům naší mezinárodní sítě.

2.4. Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, pokud společnost Thomas provádí Vaše hodnocení v systému Thomas HUB.

Subjekt, který vás požádal o provedení online analýzy, je správcem vašich osobních údajů a sdílí vaše osobní údaje se společností Thomas jako samostatným správcem údajů, když jste požádáni o provedení analýzy prostřednictvím našich systémů. Pokud máte jakékoli pochybnosti o údajích, které máte poskytnout, měli byste se nejprve obrátit na subjekt, který vaše údaje poskytuje.

Jednotlivcům nabízíme také službu analýzy „AOP, TEIQue, GIA a HPTI“, kterou můžeme provést přímo pro vás po zaplacení online. Tento proces je poněkud odlišný, protože se ho kromě vás a společnosti Thomas neúčastní žádná další strana. V takovém případě vám bude zpráva „Váš osobní profil“ poskytnuta přímo po zaplacení a dokončení analýzy. V tomto případě vystupujeme jako správce vašich osobních údajů.

2.5.Pokud vystupujeme jako správce údajů: na jakém právním základě vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít odpovídající právní základ. Na základě různých služeb, které poskytujeme, zpracováváme vaše osobní údaje na níže uvedených právních základech:

 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
 • zpracování vašich osobních údajů je v našem oprávněném zájmu – v takových případech máte právo vznést námitku proti zpracování, jak je vysvětleno v oddíle 7;
 • zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi;
  a/nebo
 • naše použití vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění příslušné právní nebo regulační povinnosti;
 • pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním;

3. JAK CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Jak zajišťujeme bezpečnost zpracování vašich osobních údajů

Zavádíme a udržujeme vhodná technická a organizační opatření, zásady a postupy určené k řešení rizika náhodného zničení, ztráty nebo neoprávněného zveřejnění vašich údajů nebo přístupu k nim a k zajištění bezpečnosti jejich zpracování.

Opatření, která přijímáme, zahrnují:

 • umístění všech serverů používaných pro analýzu ve vysoce zabezpečeném prostředí;
 • pseudonymizaci a šifrování osobních údajů;
 • schopnost nepřetržitě zajišťovat důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 • schopnost rychle obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického incidentu;
 • pravidelné testování, měření a vyhodnocování účinnost prostředků a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování;
 • technicky zajistit umožnění přístupu k osobním údajům pouze oprávněným osobám, které plní zvláštní povinnosti v souvislosti s výkonem služby týkající se prováděných analýz;
 • systémy kontroly přístupu ve všech našich kancelářích ve Spojeném království a a zajistit, aby všichni zaměstnanci společnosti Thomas a poskytovatelé služeb byli pravidelně školeni v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti IT;

Protože bezpečnost vašich osobních údajů závisí také na zabezpečení počítače, který používáte ke komunikaci s námi, a na bezpečnostních opatřeních, která používáte, žádáme vás, abyste přijali vhodná opatření na ochranu zařízení, které používáte.

3.2. Jaká organizační opatření přijímáme k ochraně údajů?

Kromě technických opatření Thomas zajišťuje, aby byla stejně vážně přijata organizační opatření k zajištění odpovídající ochrany údajů.

U Thomase:

 • zajišťujeme, aby všichni zaměstnanci měli povědomí o ochraně údajů a byli informováni o vznikajících bezpečnostních rizicích (např. phishing nebo malware) a absolvovali školení o ochraně údajů, které se každoročně přezkoumává;
 • před přijetím všech zaměstnanců absolvujeme školení o ochraně osobních údajů;
 • máme pověřence pro ochranu osobních údajů, který je zodpovědný za ochranu údajů. Pokud mají naši klienti nebo kandidáti jakékoli obavy ohledně svých údajů a jejich ochrany, mohou se na něj obrátit přímo;
 • ve všech kancelářích máme systémy kontroly přístupu, které zajišťují, že do našich prostor mají přístup pouze oprávněné osoby;
 • zajišťujeme, aby přístup k našim systémům byl navržen, kontrolován a monitorován tak, aby omezoval přístup uživatelů k údajům a zajišťoval bezpečnost zpracovávaných údajů; a
 • máme k dispozici příslušnou politiku a postupy, které podporují naše technická opatření;

3.3. Jak a kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány

Thomas zajišťuje bezpečnost dat. Zajišťujeme, aby všechny osobní údaje zpracovávané v rámci procesu analýzy byly chráněny podle nejvyšších standardů bezpečnosti zpracování údajů a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje můžeme přenášet mimo EHP. Pokud vaše osobní údaje předáváme mimo EHP, zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů na základě platných zákonů a smluvních ustanovení.

Společnost Thomas uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly získány. Při rozhodování o době uchovávání osobních údajů bereme v úvahu veškeré požadavky na uchovávání stanovené zákonem, pokud zákon nebo nařízení nestanoví jinak, jedná se o dvanáct (12) měsíců po ukončení příslušné služby. Uvedené doby zpracování se týkají naší činnosti jako správce údajů, nikoli naší činnosti jako zpracovatele nebo dílčího zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste byli požádáni, abyste se podrobili Thomasově analýze, váš zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel vystupuje jako správce vašich osobních údajů. V tomto případě je správcem vašich osobních údajů váš zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel, který rozhoduje o době jejich zpracování a řídí jejich zpracování a výmaz v našich systémech.

V případě našich klientů poskytujících poradenství nebo vzdělávání (služba, která zahrnuje i zasílání odkazů k provedení analýzy) je správcem osobních údajů náš klient, a proto údaje vymažeme na základě jeho výslovných pokynů. V souladu s našimi zásadami a dohodami s našimi klienty je však dohodnuto, že můžeme vymazat veškeré osobní údaje, které správce nevymazal v souvislosti s analýzami 12 měsíců po skončení služby (v případě klientů využívajících Thomas HUB a/nebo poradenství).

Pokud se obrátíte přímo na společnost Thomas přes kontaktní email nebo formulář na našem webu společnost Thomas vystupuje jako správce vašich osobních údajů.

Jako správce údajů můžeme zpracovávat vaše osobní údaje po dobu uvedenou v těchto zásadách ochrany osobních údajů a po dobu nezbytnou k obhajobě nebo uplatnění nároků podle platných právních předpisů.

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Thomas působí na celosvětové úrovni. Společnost Thomas proto může zpracovávat, přenášet a/nebo ukládat osobní údaje mimo EHP do zemí, které podléhají jiným standardům ochrany údajů. Příkladem takového zpracování může být používání systémů, jako je Salesforce, viz. odstavec 2. 3., který společnost Thomas používá ke správě našich interakcí se zákazníky, objednávek zákazníků a kde se ukládají údaje o potenciálních a stávajících zákaznících.

Společnost Thomas podnikne přiměřené kroky, aby zajistila, že přenosy osobních údajů budou v souladu s platnými právními předpisy a budou splňovat všechny bezpečnostní standardy na ochranu vašeho soukromí a zájmů, a že přenosy budou omezeny na země, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň právní ochrany nebo kde jsme si jisti, že existují alternativy k ochraně vašich práv na soukromí.

V tomto ohledu:

v případě potřeby zajišťujeme, aby se na předávání údajů v rámci společnosti Thomas vztahovala smluvní dohoda uzavřená
zaměstnanci společnosti Thomas, která vyžaduje, aby každý zaměstnanec zajistil, že se osobním údajům dostane odpovídající a
konzistentní úrovně ochrany, ať už jsou v rámci společnosti Thomas předávány kamkoli;

 • pokud předáváme vaše osobní údaje subjektům mimo společnost Thomas nebo třetím stranám, které pomáhají poskytovat naše produkty a služby, získáváme od nich smluvní závazky k ochraně vašich osobních údajů; a/nebo
 • v případě, že obdržíme žádost o informace od orgánů činných v trestním řízení nebo regulačních orgánů, tyto žádosti před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů pečlivě schvalujeme;

Máte právo se na nás obrátit s žádostí o podrobnější informace o ochranných opatřeních, která jsme zavedli (včetně kopie příslušných smluvních závazků), a o zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů při jejich předávání, jak je uvedeno výše.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM SDÍLÍME OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI SKUPINY THOMAS A NAŠÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ, POSKYTOVATELŮM SLUŽEB, SPRÁVNÍM ORGÁNŮM A TŘETÍM STRANÁM

5.1. Pracujeme se zpracovateli nebo dílčími zpracovateli?

Vaše údaje můžeme potřebovat sdílet v rámci skupiny Thomas, pokud je takové sdílení nezbytné pro poskytování našich služeb. K datu vydání těchto zásad ochrany osobních údajů má společnost Thomas International UK Limited v rámci skupiny Thomas dva subdodavatele, kteří pracují na poskytování našich analýz a služeb a kterým svěřuje osobní údaje:

 • Thomas International UK Ltd (číslo registrace): 02518079);
 • Thomas Technologies Ltd (číslo registrace): 07726868);

Spolupracujeme také s třetími stranami, které nám pomáhají řídit naše podnikání a poskytují další řešení, která využívají někteří
naši klienti. Tyto subjekty jsme zavázali k zachování důvěrnosti a ke zpracování osobních údajů, které jim byly svěřeny, naším
jménem a výhradně za účelem poskytování smluvních služeb. Ke dni tohoto návrhu využíváme dodavatele:

 • Poskytovatel cloudových služeb – MS Azure (https://azure microsoft.com/en-gb/)
 • Online školení – CDSM (https://www.cdsm.co.uk/);

Ujišťujeme vás, že výše uvedený seznam bude pravidelně aktualizován, aby poskytoval informace o (sub)dodavatelích, s nimiž společnost Thomas spolupracuje při poskytování analýz a služeb našim klientům.
Společnost Thomas vždy dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo svěřeno pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování služeb, a aby údaje byly svěřeny pouze společnostem, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany a bezpečnosti zpracování.
Společnost Thomas zajišťuje kontrolu nad subjekty, kterým svěřuje údaje, aby zajistila bezpečnost zpracování. To se řídí příslušnou smlouvou.

5.2. Sdílíme vaše údaje s někým dalším?

Vaše údaje můžeme také sdílet způsoby a pro účely popsané níže:

 • prostřednictvím našich regulačních orgánů, které pracují podle platných zákonů a předpisů a plní požadavky orgánů činných v trestním řízení, regulačních orgánů a dalších vládních agentur;
 • můžeme sdílet souhrnné statistické údaje, neosobní informace o návštěvnících našich webových stránek, vzorcích návštěvnosti, používání webových stránek a výsledky našich výzkumných a vývojových aktivit s naší mezinárodní sítí, zákazníky, přidruženými společnostmi nebo inzerenty;
 • Pokud v budoucnu prodáme nebo převedeme část nebo celý náš podnik nebo aktiva třetí straně, můžeme v takovém případě zpřístupnit informace, které zpracováváme, budoucí nebo skutečné třetí straně, potencionálnímu nebo skutečnému nabyvateli majetku.

6. DALŠÍ INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU, PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉM ROZHODOVÁNÍ.

6.1. Jsou analýzy, které jsme obdrželi považovány za „automatizované rozhodování včetně profilování“ ve smyslu nařízení GDPR?
Ne, žádná z analýz není založena na automatizovaném rozhodování včetně profilování.
Tyto analýzy jsou zákazníkům poskytovány v rámci širšího analytického procesu spolu s dalšími informacemi shromážděnými zákazníkem.

6.2. Budeme ve vztahu k vám používat přímý marketing?
Pokud souhlasíte s přímým marketingem, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o našich produktech a službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, poštou, telefonicky nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být užitečné. Ve všech případech budeme respektovat vaše preference ohledně způsobu, jakým si přejete, abychom vás informovali o našich službách a propagačních akcích.

Pokud jste souhlasili s přímým marketingem:

 • podnikneme kroky k omezení přímého marketingu na rozumnou a přiměřenou míru a budeme vám zasílat pouze informace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat nebo být pro vás důležité;
 • svůj souhlas s přímým marketingem můžete kdykoli odvolat – můžete nás požádat, abychom přestali zasílat marketingové e-maily, a to podle pokynů uvedených v odkazu „odhlásit odběr“, který najdete ve všech marketingových e-mailech, které zasíláme. Můžete nás také kontaktovat na adrese gdpr@thomas.co.uk. Určit, zda chcete, abychom zastavili veškerý marketing, nebo jen některé typy (například e-maily).
 • můžete změnit způsob, jakým váš prohlížeč spravuje soubory cookie, které mohou být použity k poskytování online reklamy, podle nastavení ve vašem prohlížeči;

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali oznámení o ochraně osobních údajů a nastavení předvoleb, která jsou k dispozici na našich webových stránkách, všech platformách sociálních médií, a také předvolby v rámci svého účtu Thomas HUB.

7. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. 1. Vaše práva

Máte právo kontaktovat správce údajů prostřednictvím údajů uvedených v oddíle 8 níže (ať už jde o společnost Thomas nebo jinou společnost):

 • můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům. Přístup k vašim osobním údajům je bezplatný. Za poskytnutí další kopie zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů jsme však oprávněni účtovat přiměřený poplatek založený na administrativních nákladech, pokud je žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména vzhledem k její trvalé povaze;
 • můžete požadovat opravu osobní údaje, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé. Pokud jsou vaše údaje zastaralé, neúplné nebo nesprávné,
 • můžete o tom informovat správce údajů a vaše údaje budou aktualizovány;

Pokud je zpracování prováděno na tomto právním základě, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;

 • můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud se domníváte, že by správce údajů již neměl vaše údaje používat, protože například skončil účel, pro který byly zpracovávány, můžete požádat, aby správce údajů vaše osobní údaje vymazal. Po obdržení žádosti o výmaz správce údajů potvrdí, zda byly údaje vymazány, nebo vás bude informovat, proč údaje vymazat nelze;
 • můžete vznést námitku proti zpracování, můžete požádat, aby správce údajů přestal vaše osobní údaje zpracovávat. Po obdržení vaší žádosti vás bude správce údajů kontaktovat a bude vás informovat, zda může vaší žádosti vyhovět nebo zda existují oprávněné důvody pro další zpracování. Po uplatnění práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů může správce pokračovat ve zpracování vašich údajů za účelem splnění svých právních povinností nebo obhajoby či uplatnění nároků;
 • máte právo na přenositelnost údajů, pokud údaje jsou zpracovávány automatizovaně (tj. s výjimkou papírových dokumentů);
 • máte právo omezit zpracování svých osobních údajů. Dává vám možnost požádat správce o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte právo požádat správce, aby omezil zpracování vašich osobních údajů na jejich uložení. Toto právo můžete uplatnit, pokud je jejich zpracování a) protiprávní; b) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, ale nelze je vymazat z důvodu platných právních předpisů; c) jste vznesli námitku proti zpracování a čekáte na rozhodnutí v této věci;
 • můžeme vás požádat o další informace, abychom potvrdili vaši totožnost z bezpečnostních důvodů a ochránili vaše údaje před zpřístupněním neoprávněným třetím stranám.

Jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů za poskytnutí další kopie zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů, pokud je žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její trvalé povahy.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaší žádosti co nejdříve vyhověli, nebo vás budeme informovat, pokud budeme potřebovat další informace, abychom vaší žádosti vyhověli.

Nemusíme být vždy schopni plně vyhovět vaší žádosti, například pokud by to mělo vliv na povinnost mlčenlivosti, kterou jsme vázáni, nebo pokud jsme povinni splnit právně závaznou povinnost podle platných právních předpisů.

7.2. Sdílení vašich osobních údajů

Za určitých okolností může být společnost Thomas povinna sdílet vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na odůvodněné žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů.
Společnost Thomas může sdílet vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro:

 • splnění zákonné povinnosti;
 • uplatnění nebo obhajobu nároků společnosti Thomas;
 • zabránit případným nesrovnalostem v souvislosti s námi poskytovanými službami;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany;

Žádostem týkajícím se osobních údajů budeme moci vyhovět pouze v rozsahu, v jakém jsme k tomu oprávněni v souladu s platnými právními předpisy.

8. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

8.1. Ohlášení porušení zabezpečení údajů, pokud jsme správcem údajů

Pokud se domníváte, že došlo k porušení ochrany osobních údajů, které zpracováváme, nebo k jejich nezákonnému použití či zveřejnění, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@thomas.co.uk nebo na telefonním čísle 01628 470980.

Výše uvedená práva můžete uplatnit, pokud společnost Thomas vystupuje jako správce údajů.
Kontaktujte nás na adrese:
sar@thomas.co.uk nebo nám můžete napsat na:
Thomas International Data Protection Officer [Pověřenec pro ochranu osobních údajů Thomas International].
1st Floor, 18 Oxford Road Marlow, SL7~2NL

8.2. Oznámení o porušení zabezpečení údajů, pokud jsme zpracovatelem nebo dílčím zpracovatelem osobních údajů.

I když nejsme správcem vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@thomas.co.uk nebo na telefonním čísle 01628 470980.

V takovém případě nejsme povinni uplatnit vaše práva, doporučujeme vám obrátit se přímo na příslušného správce údajů (obvykle na vašeho zaměstnavatele, potenciálního zaměstnavatele nebo vzdělávací instituci). V případě potřeby vám pomůžeme je kontaktovat nebo vám poskytneme podrobnosti o vašem dotazu, stížnosti nebo žádosti.

8.3 Řešení problémů s ochranou soukromí
Ve společnosti Thomas se snažíme co nejlépe vyřešit jakékoli problémy s ochranou osobních údajů, takže nezapomeňte, že se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@thomas.co.uk.

Máte právo se kdykoli obrátit na inspektora ochrany údajů s jakýmkoli problémem nebo obavou týkající se ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na adrese https://ico.org.uk/.

Vzhledem k tomu, že Thomas působí globálně je komunikačním jazykem angličtina.
Pokud je pro Vás anglický jazyk nesrozumitelný, můžete požádat o pomoc lokální síť Thomas.
Kontakty naleznete na naší globální stránce https://www.thomas.co/partners/global-coverage