Profesionalita a etika při pracovním pohovoru

Rady a tipy

Podpora diverzity & inkluze v praxi

„Umění vést profesionálně pracovní pohovory se stává významným tématem napříč personálními odděleními po celém světě. Neuplyne týden, aby se neobjevil někde příběh o tom, jak se neprofesionálně zachoval personalista či manažer, etika dostala za vyučenou a organizace se ocitla v menších či větších potíží tím, že přišly o kvalitního uchazeče anebo čelí stížnostem a žalobám, protože nebyl dodržen profesionální postup.“

Caitlin Meyer

S popularizací problematiky D&I, zavádění těchto principů a zásad do praxe si nyní zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání výrazně více uvědomují, jaké chování na pracovišti a zejména v procesu výběrového řízení není přijatelné. 

Profesionální a etické chování při pohovoru není důležité jen proto, abyste pomohli firmě získat nejlepšího kandidáta, ale je to také otázka respektování zákonnosti. V celém procesu přijímání zaměstnanců chcete zachovat spravedlnost, integritu a profesionalitu. Zajištění toho, aby se s uchazeči zacházelo s respektem a aby byli hodnoceni na základě relevantních kritérií a zároveň byla zachována pověst a důvěryhodnost organizace, je prvořadé. 

Existují konkrétní kritéria, co je nezákonné rozhodování o přijetí do zaměstnání, a pokud se neorientujete v tom, jak implementovat etiku do pohovorů a náborového procesu, mohlo by to vás i vaši společnost stát zbytečný čas, peníze a negativní reklamu.  Dodržováním etických zásad a pokynů mohou organizace podpořit důvěru, transparentnost a odpovědnost v interakci s uchazeči, což v konečném důsledku zlepší celkovou zkušenost a pověst uchazečů.

POCHOPENÍ VÝZNAMU ETICKÉHO CHOVÁNÍ PŘI POHOVORECH

Ačkoli se to někomu může zdát zcela samozřejmé, schopnost vést „etické pohovory“ je v procesu náboru často opomíjena. Vedením pohovorů s ohledem na etiku si v podstatě zajišťujete nejen špičkové talenty, ale také chráníte svou firmu před potenciálními právními problémy v dalším období. Etické postupy při náboru jsou zásadní pro zajištění spravedlivého a respektujícího zacházení se všemi uchazeči o zaměstnání bez ohledu např. na jejich původ. Podporuje rovné podmínky a zlepšuje firemní kulturu na pracovišti, čímž podporuje pozitivní obraz společnosti v rámci odvětví. Etické pohovory bezpochyby také pomáhají snižovat riziko právních škod a zmírňovat reputační rizika tím, že podporují závazek k rozmanitosti a inkluzi.

Tím, že se eticky vedené pohovory zaměřují spíše na dovednosti a schopnosti uchazečů než na jejich původ či témata spadající do nepovolených, pomáhají budovat důvěru a důvěryhodnost u uchazečů, zaměstnanců a zúčastněných stran.

Integrita, profesionalita a etické vedení pohovorů jsou součástí firemní kultury a výsledným faktorem je, že se následně zvyšuje systém hodnot, transparentnost a odpovědnost napříč podnikem. Způsob, jak zlepšit nejen kvalitu náboru, ale také, jak si udržet ty nejlepší talenty. 

KLÍČOVÉ PRVKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ PŘI POHOVORECH

Vše začíná pracovní náplní, kritérii výběru, a zajištěním transparentnosti celého procesu. Jakmile se vám podaří tyto prvky stanovit, bude vše mnohem snazší. Zamyslete se nad ATS systémem, který používáte k evidenci a sledování žádosti uchazeče. Co požadovala pracovní role? Jaká kritéria hledáte/stanovujete ještě před zahájením pohovoru s uchazeči? To jsou oblasti, které je třeba zkontrolovat ještě předtím, než je někdo pozván na pohovor.

Pokud chcete uspět při vytváření podmínek správného etického chování při pohovorech, musíte pochopit klíčové prvky. Mezi ně patří důvěrnost, respekt a nediskriminace.

Zásadní je umět respektovat soukromí a důstojnost uchazeče. Stejně důležité je, abyste se vyvarovali diskriminačních praktik na základě „citlivých témat, jako je rasa, pohlaví nebo věk. K tomu obvykle dochází při nevědomé zaujatosti, a to i v nevinných okamžicích neformálního povídání. Nezapomeňte, že se jedná o pohovor, a ne o sociální experiment. 

Jedním z nejlepších způsobů, jak zmírnit případné problémy, je stanovit jasné zásady a pokyny pro etické chování při pohovorech.  Především je to nezbytné pro zajištění konzistence v celém procesu. S uchazeči A až F se bude zacházet stejně a budou stejně hodnoceni.Zodpovědnost je nezbytná pro zajištění jasnosti pro všechny zúčastněné strany v procesu pohovoru, zatímco dodržování právních a etických norem zajišťuje, že tazatelé přesně vědí, na co se mohou a nemohou ptát. Tím se snižuje riziko etických pochybení nebo nesprávného chování během procesu pohovoru.

STRATEGIE, JAK SE VYHNOUT ETICKÝM PROBLÉMŮM PŘI POHOVORECH

Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, abyste při pohovorech s uchazeči dodržovali ty nejlepší etické postupy, je proškolit manažery a personální tým v těchto tématech, která jsou aktuální a pomáhají zavést standardizaci a správnou praxi.

Tyto školicí programy by měly brát v úvahu témata, jako je nevědomá a vědomá zaujatost, jaké druhy otázek vedou k oběma výsledkům a jaké typy etických problémů mohou být při nevhodném scénáři pohovoru vyvolány. Díky proškolení v těchto oblastech mohou personalisté získat jasnější představu o tom, co je a co není vhodné. 

Neméně důležitá je standardizace procesů, otázek a kritérií hodnocení při pohovorech, která může rovněž pomoci minimalizovat riziko předpojatosti nebo diskriminace a zároveň poskytnout mechanismy dohledu a odpovědnosti, které mohou zajistit dodržování etických směrnic a norem.

Ptejte se sami sebe: 

  • Jak podporujete transparentnost v procesu přijímacích pohovorů? 
  • Jak sdělujete výsledky? 
  • Jak poskytujete zpětnou vazbu uchazeči a manažerům? 

Využití technologií k následnému vybudování těchto procesů je pravděpodobně nejefektivnějším způsobem, ale personalisté a zainteresované strany v celé organizaci musí vědět, jak a kdy je používat.

DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH NOREM PŘI POHOVORECH

Když při pohovorech dodržujete vysoké etické standardy, nejenže chráníte kandidáta před nespravedlivým hodnocením, ale také podporujete spravedlnost, integritu a profesionalitu v celém procesu náboru. Řešením etických otázek a dodržováním etických zásad a pokynů mohou organizace posílit důvěru, důvěryhodnost a transparentnost ve svých interakcích s kandidáty a zúčastněnými stranami. To podporuje i celkovou zkušenost uchazečů a posiluje dobrou pověst firmy.

A konečně, dodržováním etických standardů v procesu pohovoru se organizace a jejich zúčastněné strany do budoucnosti vyhnou právním závazkům a souvisejícím rizikům poškození pověsti a dopadům na zkušenosti uchazečů. To bude mít také další přínos v podobě vytváření pozitivního a inkluzivního prostředí a zároveň propagace organizace v jejím odvětví.