Pracovní chování x osobnost

Rady a tipy

Jaký je rozdíl mezi chováním a osobností?

V oblasti lidských zdrojů je klíčové chápat rozdíl mezi pracovním, preferovaným chováním a osobností.  Oba tyto faktory hrají klíčovou roli při hodnocení a rozvoji zaměstnanců a často se zaměňují. 

OSOBNOST A CHOVÁNÍ

Jaký je rozdíl mezi chováním a osobností? Chování a osobnost jsou dvě různé charakteristiky, které nás společně definují jako lidské bytosti. Lidé jsou bezprostředně posuzováni podle toho, jak se v daných situacích chovají. Tedy podle chování, které projevují, ale také podle některých základních rysů jejich osobnosti. Slovo „OSOBNOST“ označuje kombinaci hlubších hodnot, vzorců reakcí, myšlenkových vzorců a charakteristik, které jsou relativně stabilními rysy jedince. V mnoha ohledech by se dalo říci, že chování obsahuje stejné prvky, a přesto existují rozdíly

Chování je velmi viditelnou součástí osobnosti a možná se týká spíše toho, co skutečně DĚLÁME a jak skutečně ČINÍME, zatímco osobnost je spíše o tom, z čeho jsme složeni „UVNITŘ“. Jací lidé a události NÁS FORMOVALI a proč máme tedy tendenci projevovat určité chování.

CHOVÁNÍ JE SITUAČNÍ

Vzhledem k tomu, že většina našeho chování je ovlivněna nebo je důsledkem našich hlubších hodnot a přesvědčení, bude snazší změnit nebo přizpůsobit naše chování než změnit naše základní přesvědčení. Když hovoříme o charakteristikách chování člověka, máme na mysli způsob, jakým se člověk chová nebo reaguje v dané situaci a obecně ve vztahu k vnějšímu prostředí.

Chování je do jisté míry situační v tom smyslu, že chování jedince může být přizpůsobeno situaci a je ovlivněno aktuálním pracovním prostředím nebo požadavky pracovního prostředí. Přesto je chování také naučeným úspěšným vzorcem reakcí dané osoby, a proto nelze očekávat, že by se (u většiny) zásadně změnilo. Chování, které se člověk díky působení prostředí nebo kultury naučil jako přijatelné a úspěšné, bude přirozeně vzorcem, který se bude opakovat po celý život. Uvědomění si kladů a záporů vlastního individuálního chování může přirozeně vést k lepšímu základu pro uplatňování situačně vhodnějšího chování.

Thomasova Analýza osobního profilu AOP je analýza chování, která využívá následujících dimenzí chování: Dominance,Vliv, Stálost a Ochota se přizpůsobit (DISC). Poskytuje informace o preferovaném chování, motivujících faktorech a základních obavách jednotlivce.

AOP/DISC poskytuje přesný náhled na to, jaké typické chování bude daná osoba v pracovní roli vykazovat, a identifikuje základní silné stránky a omezení. Jako takový může pomoci určit, které rozvojové aktivity je třeba naplánovat a realizovat, aby se zajistila co nejlepší shoda mezi PRACOVNÍM MÍSTEM a OSOBOU.

Manažerům i personalistům dále poskytuje větší jistotu při rozhodování o náboru. A zároveň získávají účinný nástroj ke snížení fluktuace zaměstnanců. Uchazeči, kteří projdou Thomasovou analýzou, obdrží krátkou zprávu ZPĚTNÁ VAZBA shrnující výsledky. Chování, které člověk vykazuje, je pro ostatní obvykle poměrně snadno dekódovatelné. 

Každá osoba, když je mezi kolegy, bude mít tendenci konzistentně vykazovat určité rysy chování ve způsobu, jakým přistupuje k problému, oslovuje ostatní nebo řeší problém. Na zaměstnavateli je, aby využil preferovaný, naučený a úspěšný styl chování dané osoby tím, že ji zařadí do pracovní role nebo pracovního prostředí, které vyhovuje jejím rysům chování.

OSOBNOSTNÍ RYSY JSOU STABILNÍ

Osobnost se vztahuje k osobnostním charakteristikám, které se u člověka vyvinuly velmi brzy v životě; jsou kombinací geneticky podmíněných vlastností a raných vlivů prostředí. Protože se jedná o tak zásadní rysy, mají tendenci zůstat stabilní po celý život. Pokud se u člověka vyvinula empatie na omezené úrovni, neočekávejte, že se vyvine na mnohem vyšší úroveň. V tomto případě může pouze sebeuvědomění poskytnout člověku nástroj ke kompenzaci – úpravu jeho chování.

Osobnostní rysy jsou hluboce zakořeněné a stabilní. Pomáhají nám rozlišovat mezi lidmi a umožňují nám pochopit „PROČ“. Které rysy stojí za chováním dané osoby v daném kontextu, například v pracovním prostředí. I když říkáme, že osobnostní rysy jsou hluboce zakořeněné a stabilní v čase, významné události během života mohou změnit základ, a tím i měřené osobnostní rysy. Hovoříme však o tzv. životních událostech, tj. pozitivních/negativních událostech, které člověku skutečně změní život.

Společnost Thomas International nabízí normativní testy rysů, které vycházejí z Velké pětky (označující hlubší osobnostní rysy). Tyto nástroje (Emoční inteligence = Thomas TEIQue a Osobnost = Thomas HPTI) umožňují pochopit hlubší hnací síly jedince a poskytují detailní porozumění chování, které projevuje v pracovním prostředí.

Tyto nástroje poskytují vhled do oblastí, jako jsou např.:

  • Svědomitost a pracovní disciplína
  • Empatie
  • Sebeovládání
  • Optimismus
  • Ochota riskovat
  • Smysl pro štěstí
  • Emoční odolnost
  • Sebemotivace
  • Soutěživost

Vnímejte tyto rysy jako méně viditelné pro ostatní. Například člověk může v určitých situacích projevovat přímý a rozhodný styl, když je to nutné, ale může mít nižší míru ochoty riskovat. Kombinace některých naučených úspěšných rysů chování a hlubších emocí přirozeně ovlivní celkové projevované chování.

Bude poměrně snadné vnímat tuto osobu jako někoho, kdo je přímý v interakcích s ostatními, zatímco je okamžitě obtížnější pochopit, co cítí, jak přemýšlí a jaké postoje obecně zastává v přístupu k řízení rizik v pracovním prostředí.

PROČ MÁ SMYSL ZÍSKAT VHLED DO HLUBŠÍCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ ČLOVĚKA?

Umístění zaměstnance do role, která neodpovídá jeho osobnosti, často vede k nižší angažovanosti a špatnému výkonu. Nízká angažovanost zaměstnanců vede k častější fluktuaci, což v konečném důsledku vede ke zvýšení nákladů.

Osobnostní testy vyvinuté pro svět práce poskytují zaměstnavatelům měřitelné informace, které jim mohou pomoci činit informovanější rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žijeme v digitálním světě, lze osobnostní testy distribuovat a zpracovávat rychle, což zefektivňuje náborový proces.

Osobnostní testy společnosti Thomas International mohou poskytnout vypovídající údaje o schopnosti jednotlivce uspět na své pozici a tyto testové baterie mohou identifikovat rizika selhání jinak úspěšného jedince.

Hodnotící programy společnosti Thomas pomáhají předpovědět, jak úspěšně může zaměstnanec pracovat na dálku, a poskytují jasnou představu o tom, kterým oblastem je třeba věnovat zvláštní pozornost.

MŮŽEME OD ČLOVĚKA OČEKÁVAT, ŽE ZMĚNÍ SVÉ OSOBNOSTNÍ RYSY?

Ne, pro organizaci má jen zřídkakdy smysl snažit se změnit osobnost zaměstnance – zejména ne pro zaměstnance samotného. Pro obě strany však může mít smysl vynaložit prostředky na zvýšení osobního vhledu a sebeuvědomění – téměř vždy to povede k racionálnímu uvažování o tom, jak toto dávkovat a kompenzovat v různých situacích, abyste zažili větší úspěch. A kdo by nechtěl zažít větší osobní úspěch? Takže stručně řečeno: 

„Nechceme vás změnit, chceme jen změnit to, co děláte!“

„Neměli byste měnit svou osobnost, ale můžete zvážit změnu svých návyků.“