Indikátory vůdčích schopností + konzultace

3630  s DPH

Ceny jsou uváděny včetně DPH

HPTI podporuje stávající lídry ve zlepšování se a je také objektivním nástrojem pro identifikaci a rozvoj jejich nástupců.

Indikátor High Potential Trait Indicator (HPTI) vám pomůže identifikovat vůdčí potenciál zkoumáním osobnostních rysů. Poskytuje náhled na to, jak dobře vyhovují dané roli nebo pozici na vyšších úrovních řízení v organizaci. Výhodou analýzy je jednoduchost implementace a poskytnutí komplexních informací o potenciálu dotyčných osob. Pochopení osobnostních rysů a toho, jak ovlivňují konkrétní funkci nebo roli, pomáhá těmto lidem rozvíjet jejich silné stránky a pracovat na problémových oblastech, aby v práci dosáhli svého plného potenciálu.

Kategorie:

HPTI (měření 6 osobnostních rysů vysokého potenciálu)

Informace využijete pro: ·

Identifikaci talentů a podpoře plánování nástupnictví

· Výběr potencionálních manažerů pro střední a vysoké manažerské pozice

· Vytváření plánů rozvoje jednotlivých manažerů

· Zapojení jednotlivých vedoucích do týmové práce (budování výkonných týmů)

· Udržení si nejtalentovanější zaměstnanců jejich povýšením na manažerské pozice

· Podporu při řešení náročných interpersonálních situací (porozumění příčinám a následkům).

Nákupní postup: ·

Obdržíte výzvu k provedení analýzy ve formě odkazu na systém Thomas online.

· Po zaplacení obdržíte objednanou podrobnou zprávu HPTI v grafické a písemné formě.

· Písemná zpětná vazba pro analyzovanou osobu

· Nepovinné: Zpětná vazba pro analyzovanou osobu - 30 min. (telefonicky/online)

· Podrobné informace o provádění služby naleznete ve smluvních podmínkách.

Nejdůvěryhodnějším a ověřeným psychometrickým modelem je model známý jako (BIG FIVE) Velká pětka. Jedná se o měření osobnosti, které se dívá na pět různých rysů a lze jej použít k určení toho, jak vhodný může být člověk pro určitou roli nebo situaci. Těchto pět základních rysů identifikoval v roce 1949 D. W. Fiske (1949) a později je rozšířili další badatelé, včetně Normana (1967), Smitha (1967), Goldberga (1981) a McCrae & Costa (1987). Jsou to extraverze, příjemnost, otevřenost, svědomitost a neuroticismus. Vědci se roky snažili určit způsoby, jak měřit osobnost jako způsob analýzy kvalit lidí. V jednom okamžiku našel Gordon Allport více než 4000 rysů osobnosti. I když počet těchto rysů byl sníženo na 16, stále to bylo považováno za příliš komplikované. V tomto okamžiku osobnostní rysy Velké pětky začaly růst na popularitě. Model BIG 5 byl v roce 2006 upraven Ianem MacRaeem a Adrianem Furnhamem, aby se stal HPTI (High Potential Trait Indicator), který je nedílnou součástí našich hodnocení. Na základě teorie Velké pětky Thomas optimalizoval hodnocení pomocí modelu šesti znaků, který měří svědomitost, přizpůsobení se, zvídavost, přístup k riziku, přijetí nejednoznačnosti a soutěživost. Hodnocení HPTI bylo důkladně ověřeno psychometrickým výzkumem. Thomas HPTI byl navržen kolem modelu „optimálních úrovní“; tento model předpokládá, že osobnostní rysy lze považovat za „optimální“ na základě požadavků konkrétní role nebo pozice.

HPTI popisuje následující oblasti: ·

Svědomitost (sebedisciplina, pracovitost)

· Přizpůsobivost (zvládání emočně vypjatých situací a konfliktů)

· Zvídavost (potřeba učit se nové věci, mezioborové informace)

· Přístup k riziku (zvládání výzev a ohrožení, přijetí rizika)

· Přijetí nejednoznačnosti (rozhodování v situacích, kdy nemáme informace či argumenty)

· Soutěživost (touha po moci, reakce na výhru a prohru)

Odpovědi, které tato osoba poskytla v dotazníku HPTI, se odrážejí jako položky na ose pro každý ze 6 hodnocených oblastí, které spadají do jednoho ze čtyř úrovní: Nízká, Střední, Optimální nebo Nadměrná. Mít nízké nebo nadprůměrné skóre bude mít výhody i nevýhody v určitých konkrétních manažerských situacích. Určité úrovně vlastností mohou tedy naznačovat vysoký potenciál úspěchu nebo ukazovat možné překážky.

Formát

Thomas HPTI je dotazník pro sebehodnocení. Jednotlivci uvedou, do jaké míry souhlasí se 78 položkami v dotazníku tím, že své odpovědi umístí na Likertovu stupnici 1–7 (1 „zcela nesouhlasím“ až 7 „zcela souhlasí“). Vyplnění HPTI dotazníku zabere pouze 15 až 20 minut. Pro každou z analýz společnosti Thomas International je k dispozici zpráva nebo sada zpráv. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že jsou přesné, snadno interpretovatelné a uživatelsky přívětivé. Zde si můžete stáhnout ukázkovou zprávu společnosti Thomas

HPTI:
Ukázková zpráva (PDF)
HPTI - celá zpráva