Test kognitivních schopností + konzultace

3630  s DPH

Ceny jsou uváděny včetně DPH

Baterie testů Thomas GIA pomáhá vybrat kandidáty se schopností rychle se učit novým postupům a reagovat na změny, čímž se maximalizuje jejich výkonnost ve prospěch společnosti. Pomáhá také posoudit, jak efektivní bude pro danou osobu specializované školení, a definovat cestu rozvoje.

Pojem kognitivní schopnosti popisuje, jak rychle a přesně je člověk schopen zpracovávat informace podané ve slovní, číselné, prostorové nebo abstraktní formě. Baterie GIA se skládá z pěti složek, které měří vnímavost, vyvozování závěrů, zpracování informací ve slovní a číselné podobě, prostorovou orientaci, paměť a soustředění.

Kategorie:

Test kognitivních schopností (GIA)

Informace využijte pro:

· Měření rychlosti kognitivního zpracování, schopnost řešit problémy a koncentrovat se

· Trénovatelnost a rychlost učení nových i stávajících zaměstnanců

· Výběr potenciálních vedoucích pracovníků s dovednostmi pro řízení změn

· Měření specifických schopností pro vybrané profese

· Nastavení efektivní formy rozvoje (mentoring, skupinové kurzy, koučink).

Nákupní postup:

· Obdržíte výzvu k provedení analýzy ve formě odkazu na systém Thomas online.

· Po zaplacení obdržíte objednanou podrobnou zprávu GIA v grafické a písemné formě.

· Písemná zpětná vazba pro analyzovanou osobu

· Nepovinné: Zpětná vazba pro analyzovanou osobu - 30 min. (telefonicky/online)

· Podrobné informace o provádění služby naleznete ve smluvních podmínkách.

Teoretické pozadí:

Původní baterie TST testů byla vyvinuta pod vedením profesora Sidneyho Irvina, zatímco její on-line administrovaná obdoba, GIA, byla vyvinuta Dr. Peterem Dannem z Human Assessment Laboratory (University of Plymouth). Společnost Thomas International zavedla TST testování v roce 1993 a GIA testy v roce 2006.

Podle teorie Raymonda Cattella (1966) lze inteligenci rozdělit na dvě složky:

Fluidní inteligence (čistá intelektuální rychlost) - základní intelektuální procesy související s abstraktním myšlením, schopností zobecňovat a vyvozovat logické závěry (Carroll, 1993). Fluidní inteligence se využívá při řešení nových problémů, hledání logických východisek ze situací a identifikaci zákonitostí.

Krystalická (prostředím podmíněná) inteligence – verbální dovednosti, mechanické dovednosti, numerické dovednosti atd. Krystalická inteligence určuje schopnost využít získané znalosti a zkušenosti v praxi.

Testová baterie TST diagnostikuje pouze úroveň fluidní inteligence. Její online obdoba, baterie GIA, obsahuje také prvek týkající se krystalické inteligence (podle Carrollovy klasifikace kognitivních schopností), a proto se v její formální definici objevuje pojem "obecná inteligence". V obou řešeních je však diagnostika orientována výrazně více na složku související s vrozenou intelektuální rychlostí než s deklarativními znalostmi, a to měřením rychlosti zpracování informací v rámci základních kognitivních schopností (rychlost vnímání, verbální uvažování atd.). Celkové skóre obou testů je tedy spíše koeficientem vnímavosti k tréninku než informací o klasicky vnímaném IQ.

Testová baterie GIA tedy zkoumá potenciál učení a rychlost zpracování informací. Nástroj má řadu oblastí využití – při náboru zaměstnanců, při hledání způsobů, jak si zaměstnance v organizaci efektivněji udržet, při vytváření strategií rozvoje a řízení, při identifikaci rozvojových potřeb, při kariérním poradenství, plánování nástupnictví a benchmarkingu.

Formát:

Baterie testů GIA se skládá vždy z pěti testů. Rozsah znalostí potřebných k jejich řešení je základní. Testují schopnosti související se zpracováním informací, rozhodováním, jazykovými schopnostmi, rychlostí učení a koncentrací. Celkové skóre ukazuje potenciál učení a každý z pěti testů se vztahuje k určité schopnosti:

Rychlost vnímání: test prověřuje schopnost rozlišovat detaily prostředí, schopnost všímat si nepřesností v psaných textech, obrázcích a schématech, schopnost rozlišovat mezi relevantními a irelevantními informacemi a rozpoznávat podobnosti a rozdíly ve vizuálních materiálech. Jedná se o úlohy na sémantické dekódování a vnímání.

Logické uvažování: test hodnotí schopnost osoby vyvozovat závěry z daných informací a dospět ke správným závěrům. Hodnotí schopnost osoby uchovávat informace v krátkodobé paměti a řešit problémy založené na dekódování větných struktur.

Rychlost a přesnost práce s čísly: Jedná se o test smyslu pro čísla, který měří schopnost provádět základní operace. Lze ji tedy použít k určení míry, do jaké se osoba bude cítit pohodlně při provádění výpočetních úloh.

Prostorová orientace: test hodnotí schopnost vytvářet obrazy a manipulovat s nimi v představách. Dobře koreluje s testy technického myšlení a hodnotí, do jaké míry je při porovnávání tvarů využívána schopnost mentální vizualizace. Zvláště důležité je to v prostředí, kde je potřeba vizualizace nezbytnou podmínkou pro pochopení a provedení úkolu.

Význam slov: test zkoumá jazykové schopnosti a rozsah slovní zásoby. Určuje míru porozumění sdělením složeným z různých částí řeči, stejně jako schopnost identifikovat slova, jejichž význam je podobný nebo opačný. Hodnotí schopnost efektivně fungovat v prostředí, které vyžaduje porozumění ústním nebo písemným pokynům.

Každý test se skládá z jednoho typu úlohy srovnatelné obtížnosti. Skóre se vypočítává na základě rychlosti odpovědí a jejich přesnosti. Poté se porovnává se standardem odpovídajícím dané populaci. Toto srovnání ukazuje, jaký je intelektuální potenciál dané osoby ve vztahu k ostatním ekonomicky aktivním lidem v populaci v daném regionu.

GIA hodnocení se provádí v elektronické podobě online. K dispozici je 27 jazykových verzí.

Vzorové zprávy:

Pro každou z analýz společnosti Thomas International je k dispozici zpráva nebo soubor zpráv. Snažíme se, aby byly přesné, snadno interpretovatelné a uživatelsky přívětivé.

Ukázka zprávy (PDF)