RYBA SMRDÍ OD HLAVY

Rady a tipy

Proč si vaši zaměstnanci hledají jiné místo.

Ne vždy je zřejmé, že hlavní příčinou útěku z práce je nadřízený/á a jeho chování vůči zaměstnancům. Osoba vedoucího je to, co podporuje nebo oslabuje naši motivaci, angažovanost, chuť do práce a vztahy na pracovišti.

Podívejme se na méně zjevné příznaky škodlivého chování.

Zde je pět hlavních příčin demotivace a neangažovanosti zaměstnanců a praktická opatření, která můžete přijmout.

1. NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE

Špatná komunikace na organizační, týmové nebo manažerské úrovni může vést k tomu, že zaměstnanci nejsou zapojeni a odchází. Nedorozumění a špatná komunikace mohou mít původ v organizaci, u zaměstnance nebo u obou stran.

Výzkumy ukazují, že ačkoli je důležité jasně komunikovat strategii a procesy, komunikace o chování je „místem, kde lze realizovat nejvýznamnější zvýšení hodnoty pro akcionáře“ (Holtz, 2004).

Jak můžete zlepšit komunikaci?

Získejte přehled o preferovaných komunikačních stylech jednotlivých zaměstnanců. Například osoby orientované na procesy budou chtít podrobné informace, zatímco jiní jedinci budou preferovat stručné rozhovory zaměřené na výsledky.

Tyto poznatky můžete získat z jednoduchých behaviorálních hodnocení vyplněných vašimi zaměstnanci, která manažerům poskytnou podrobné informace o tom, jak každého z nich motivovat a jak s ním komunikovat. Díky tomu mohou manažeři upravit své vlastní neangažovanost.

2. CHYBĚJÍCÍ VYMEZENÍ ROLÍ, ÚKOLŮ A CÍLŮ PO NÁVRATU DO „NOVÉHO NORMÁLU“,

Poznatky o úrovni odolnosti a potřebě komfortu vašich zaměstnanců v případě nejednoznačnosti jsou výhodné pro zajištění toho, aby vaši manažeři mohli přistupovat k lidem individuálně. Hodnocení osobnosti poskytuje informace o odolnosti a reakcích vašich zaměstnanců na nejistotu. Zprávy pomohou manažerům k efektivnějšímu řízení a motivaci čímž se zvýší úroveň jejich zapojení a výkon zaměstnanců.

Nedostatečné vyjasnění pracovní role a jejího přínosu k organizačním cílům je klíčovým problémem a přispívá k nízké morálce a neangažovanosti zaměstnanců. Zaměstnanci, jejichž role byly v uplynulém roce narušeny programy home officů, dovolených, propouštěním nebo odchodem kolegů, mohou být v důsledku toho demotivováni.

Mnozí pracovníci byli také požádáni, aby převzali další úkoly, zastávali více pracovních rolí, alespoň do doby, než budou přijmutí noví lidé.  Jsou z toho unaveni a nezvládají nadměrný tlak v důsledku pandemie a mohou mít problém se začlenit zpět do pracovního procesu.

Co můžete udělat, abyste tomu předešli?

Co nejpřesněji definujte, jak se vaše organizace mění a komunikujte svou vizi.

3. AKCEPTACE ŠPATNÉHO VÝKONU

V souvislosti se současným tlakem na pracovišti pozorujeme špatnou výkonnost a nízkou produktivitu, která může být signálem stresu.  Jednotliví lidé budou stresováni různými věcmi a mají různou úroveň schopnosti zvládat stres, když se objeví.

Vysoce angažovaní jedinci spolupracují se svými kolegy na neustálém zvyšování produktivity organizace (Bakker, Albrecht a Leiter, 2011). Špatná výkonnost tedy může být příznakem problému na úrovni týmu, který často vzniká z nedostatků v emoční inteligenci.

Jak můžete znovu zapojit špatně fungující pracovníky?

Získejte podrobné informace o tom, jak dobře vaši zaměstnanci rozumí vlastním emocím a emocím ostatních a jak je zvládají. To zahrnuje jejich schopnost zvládat stres a vztahy, jejich vnitřní úroveň přizpůsobivosti a sebemotivace.

Tyto poznatky získané z jednoduchého hodnocení emoční inteligence nabízejí nový pohled, který může pomoci usnadnit diskusi o tom, jak nejlépe podpořit svůj tým. Zprávu o emoční inteligenci zaměstnance lze také využít k identifikaci rozvojových příležitostí, které povedou ke zlepšení výkonu.

4. VYSOKÁ FLUKTUACE

Organizace s vysokou úrovní angažovanosti a motivace mají v průměru o 40 % nižší úbytek pracovníků než organizace s vysokou úrovní angažovanosti a motivace. (Kelly Index, 2013).

Odchody zaměstnanců v celé firmě mohou zvýšit nejistotu v organizaci, a dokonce podnítit hromadnou paniku, což problém ještě umocňuje. Proto je nezbytné přijmout preventivní opatření ke zvýšení spokojenosti a pohody při prvních známkách zvýšeného úbytku zaměstnanců.

Jak můžete zmírnit odchody zaměstnanců?

Použití hodnocení angažovanosti zaměstnanců vám může pomoci pochopit trendy a vzorce stylů řízení ve vaší organizaci. Odhalí problémy, které mohou mít vliv na produktivitu a pohodu, identifikovat silné stránky a oblasti příležitostí vaší organizace.

Údaje z hodnocení vám také pomohou přezkoumat úroveň výkonnosti a angažovanosti s vaším týmem vrcholového managementu a nasměrovat iniciativy v oblasti rozvoje a angažovanosti tak, abyste dosáhli optimálního výsledku.

5. ŠPATNÁ TÝMOVÁ POLUPRÁCE

Zaměstnanci, kteří jsou podporováni v týmové práci, dosahují o 19 % vyšších prodejů a mají o 7 % vyšší počet zákazníků.

To znamená, že nedostatek spolupráce způsobuje velké škody na výsledcích (Gallup, 2020).

Kognitivní diverzita zvyšuje ziskovost až o 35 % (McKinsey, 2017), což podniky s izolovanými a neangažovanými zaměstnanci výrazně znevýhodňuje. Úspěch společného řešení problémů je silně ovlivněn skupinovou dynamikou (Steinberg a Andrews-Todd, 2018).

Jak můžete posílit spolupráci?

Hodnocení celopodnikové angažovanosti vám umožní cíleně zvýšit motivaci Vybavíte liniové manažery hodnocením osobnosti jejich přímých podřízených, aby mohli pochopit a lépe řídit své týmy. Pokračujete v komunikaci o těchto oblastech rozvoje s využitím společného jazyka z hodnocení k diskusi o měkkých dovednostech.

Zprávy o týmu mohou pomoci odhalit špatnou týmovou dynamiku, která může bránit zapojení a motivaci.

Problémy v pracovních vztazích můžete řešit také s pomocí hodnocení emoční inteligence. Ta identifikuje příležitosti, jak mohou manažeři zlepšit způsob jakým zvládají emoce, což pomůže odstranit překážky a zvýšit motivaci týmu.

Ve společnosti Thomas International máme nástroje a znalosti, které vám pomohou zorientovat se a podpoří vaše manažery a týmy.

Všechny nástroje jsou k dispozici online v různých jazykových mutacích včetně češtiny a slovenštiny.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz