JEN TEAMBULDING A KÁVA NESTAČÍ

Rady a tipy

8 doporučení pro zapojení a udržení klíčových zaměstnanců

Způsob, jakým pracujeme a jak pracujeme, se zcela změnil a jednou z největších kulturních změn je, že si stále více lidí uvědomuje, že neexistuje práce na celý život. Je velmi vzácné, ne-li nemožné dojít k závěru, že práce, do které nastoupíte po ukončení vzdělání, bude ve stejném podniku i v době, kdy půjdete do důchodu.

Trh se stal spíše trhem zaměstnanců než zaměstnavatelů.

My, zaměstnavatelé a poradenské firmy trávíme více času přemýšlením o strategiích, jak přilákat ty nejlepší talenty, ale také, jak si je udržet. V dnešní době je to spíše „honička“ než pohodová práce s lidmi, kterou jsme si při nástupu na pozici představovali.

Co víme?

Udržení zaměstnanců se děje prostřednictvím lepšího zapojení (angažovanosti, engagementu).  Hledání způsobů, jak zaměstnance motivovat, povzbudit, udržet si produktivitu, a hlavně být v práci spokojený. Existuje mnoho různých strategií zapojení, které mohou organizace využít, pojďme se blíže podívat na 8 z nich.

Kromě toho vám podrobněji shrneme, co to vlastně angažovanost zaměstnanců je, co ji pomáhá rozvíjet, proč je důležitá, a uvedeme 8 osvědčených strategií, které můžete použít jako součást vlastních postupů angažovanosti zaměstnanců ve vaší organizaci.

Co je to zapojení zaměstnanců?

Angažovanost zaměstnanců je míra motivace, nadšení a zaujetí pro práci. Hlavní rozdíl oproti spokojenosti s prací spočívá v tom, že angažovanost má mnohem více co do činění s vlastní investicí a emocionálním vztahem jednotlivce k organizaci, pro kterou pracuje než spokojenost s prací, která se zaměřuje na co nejlepší výkon práce, aniž by do ní nutně investoval vše.

Myslíme si, že jedním z největších rozlišujících faktorů mezi těmito dvěma kategoriemi je to, že při angažovanosti je mnohem větší mentální a emocionální závazek vůči práci/úloze zaměstnance než při spokojenosti s prací. Spokojený nebo přestimulovaný zaměstnanec neznamená angažovaný, loajální a výkonný zaměstnanec.

Pravidelným měřením angažovanosti, zaváděním projektů na podporu zapojení všech zaměstnanců můžeme potvrdit, že naše zkušenosti se shodují s odpověďmi na otázku

Co je hnacím motorem angažovanosti zaměstnanců?

Existuje celá řada důvodů, které skutečně ovlivňují angažovanost zaměstnanců a které lze rozdělit do různých faktorů, včetně:

1. Pozitivní vztahy s nadřízenými a manažery

Tento faktor je pravděpodobně nejdůležitější, protože právě zde může dojít ke zvýšení nebo dokonce ztrátě motivace a může motivovat zaměstnance k setrvání nebo odchodu. To, jak a co se zaměstnanci komunikujete, je zásadní pro vztah, který se vytváří mezi manažery/nadřízenými a zaměstnanci. Je třeba vyvážit povinnosti a přátelství, abyste ze zaměstnance dostali to nejlepší.

2. Vedoucí pracovníci, kteří jsou odhodláni vytvořit z pracoviště skvělé místo pro práci

Jak se chováte vy, jaké jsou vaše vztahy s lidmi ve firmě i s těmi externími? Vytváříte vzorové chování, které inspiruje a podněcuje ostatní k tomu, aby byli lepší? Usnadňujete lidem ve svém okolí práci a podáváte nejen nadstandardní výkony, ale také je zapojujete do toho, aby šli nad rámec svých možností?

3. Řízení výkonnosti

Tímto způsobem sladíme cíle organizace s cíli zaměstnance a s tím, jaké činnosti a chování jsou nutné k tomu, aby jich zaměstnanec dosáhl. Řízení výkonnosti zahrnuje přidělování zdrojů, flexibilitu pracoviště a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jakož i měření pokroku zaměstnance při dosahování požadovaných výsledků.

4. Víra v organizaci a její budoucí úspěch

Mnoho zaměstnanců se dnes zajímá o to, jak je jejich organizace interpretována z pohledu odborné veřejnosti a médií a také se zajímají o to, jak bude reagovat na změny v budoucnosti. Proto jsou ti, kteří jsou nejvíce ztotožněni s organizací a jejím úspěchem v rámci sociálních iniciativ i výkonnosti, velkým faktorem angažovanosti.

Proč je zapojení zaměstnanců důležité?

Angažovanost zaměstnanců je mocný nástroj, který může organizaci výrazně pomoci, a organizace s angažovanými zaměstnanci trvale překonávají své konkurenty.

Mezi výhody zapojení zaměstnanců patří:

 • snížení fluktuace / odchodu zaměstnanců
 • spokojený zaměstnanec může vaši firmu opustit za více peněz, pokud by chtěl, ale angažovaný zaměstnanec chce i nadále sledovat růst a rozvoj organizace, což vede k nižší fluktuaci zaměstnanců
 • vyšší produktivita
 • angažovaní zaměstnanci chtějí, aby jejich práce přinášela organizaci užitek, a proto budou rychleji odvádět kvalitní práci; opak lze říct o někom, kdo není vůbec angažovaný.
 • vyšší spokojenost zákazníků
 • angažovaní zaměstnanci se budou vždy snažit udělat pro zákazníky něco navíc, což povede k pozitivnějšímu zážitku pro zákazníka a snad i k jeho větší spokojenosti.
 • nižší míra absencí
 • stejně jako v případě snižování fluktuace zaměstnanců je mnohem snazší snížit míru absencí s angažovanými zaměstnanci, angažovaní zaměstnanci chtějí chodit do práce, protože věří tomu, co dělají, a nejen tam docházet a pobírat výplatu
 • méně bezpečnostních incidentů
 • angažovaní zaměstnanci jsou pozornější, protože jim záleží na tom, co dělají, a ujišťují se, že to dělají správně. to se týká i všech bezpečnostních postupů
 • lepší výsledky
 • víme, že společnosti s vykázanou vysokou mírou angažovanosti jsou ziskovější a produktivnější, angažovaní zaměstnanci pracují usilovněji, odvádějí lepší práci a starají se o své zákazníky, kteří si je na oplátku vyberou pro opakované zakázky.

Existuje mnoho různých strategií, které mohou podniky použít k zapojení svých zaměstnanců a které byly vyzkoušeny v organizacích všech typů a velikostí po celém světě. Od schopnosti jasně definovat své hodnoty až po ocenění dobrých zaměstnanců a jejich práce – existují strategie, které mohou zaměstnavatelé využít k rozvoji svých zaměstnanců a jejich zapojení do práce.

Zde je 8 strategií zapojení zaměstnanců, které můžete ve své organizaci využít již dnes:

1. Jasně definujte hodnoty a cíle (zopakujte vizualizujte)

Dobrým začátkem procesu angažovanosti je zajistit, aby si všichni vaši zaměstnanci byli vědomi základních hodnot, které vaše organizace vyznává nebo které si v průběhu let vytvořila. Jedná se o věci, které by měly vysvětlit, na čem vašemu týmu skutečně záleží, ideály, které chcete, aby vaše organizace a její zaměstnanci prosazovali.

Abyste dosáhli angažovanosti, musí zaměstnanci cítit tytéž hodnoty a je důležité, aby byly pravidelně vysvětlovány a byly součástí širší organizační kultury. Totéž lze říct o cílech organizace, které by měly odrážet hodnoty jako výstup.

Aby se tyto hodnoty důkladně rozvíjely v celé organizaci, je třeba, aby se odrážely také v chování a jednání vrcholového vedení a ostatních zaměstnanců. I generální ředitelé si mohou sednout s novými zaměstnanci, aby jim sdělili základní hodnoty, a také jim poskytnou školení o těchto hodnotách, aby se posílilo pouto mezi hodnotami a zaměstnanci.

2. Komunikujte jasně a často (offline i online)

Důležitým aspektem zapojení zaměstnanců je jasná a častá komunikace, ale k tomu je třeba umět oslovit zaměstnance co nejlépe a používat nástroje, kterých si nejvíce cení.

Někteří budou dávat přednost osobním schůzkám, zatímco jiní možná budou chtít sedět doma a vstřebávat mnoho informací prostřednictvím e-mailů a písemné komunikace. Zásadní je vést se zaměstnanci upřímnou, otevřenou a poctivou komunikaci.

Pravidelné informování zaměstnanců o novinkách a úspěších podniku pomáhá posilovat smysl pro to, čeho se podnik snaží dosáhnout a jak se mu to daří – a kdo pomáhá organizaci dosáhnout tohoto cíle ještě rychleji. Další výhodou pravidelného sdělování obchodních novinek je to, že svým zaměstnancům projevujete důvěru – informace jim předáváte, místo abyste je slyšeli od třetích stran, což může vést k nedůvěře a odloučení od organizace.

Jasná komunikace je obzvláště důležitá za okolností, kdy se jedná o vzdálené pracovníky a nesourodé týmy. Ti si potřebují vybudovat pocit sounáležitosti s organizací, což pomáhá rozvíjet angažovanost a všechny výhody, které z toho plynou.

3. Zlepšujte pohodu zaměstnanců

Investice do dobrých životních podmínek zaměstnanců jsou skvělým způsobem, jak rozvíjet angažovanost na pracovišti, ale je třeba je provádět praktickými způsoby. Vysoká angažovanost při nízké pohodě vede k dalším problémům, jako je vyhoření. To může být pro organizace škodlivé, protože zaměstnanci, kteří se necítí dobře a nemohou kvůli těmto problémům vykonávat svou práci, budou mít dopady na celý podnik.

Mezi praktické způsoby, jak zlepšit pohodu zaměstnanců, patří:
 • Vytvoření zdravého pracoviště
 • Uvědomění si potřeby povědomí o duševním zdraví
 • Rozvíjení firemní kultury, která se stará o zaměstnance
 • Přizvání konzultantů z řad dietologů a cvičitelů
 • Zavedení pravidelných zdravotních sezení v kanceláři, jako je jóga, tai-či nebo dokonce skupinové procházky
 • Zavedení “ tzv. jiných dnů“, které pomohou zvládat stres (rajčatové, džínové, štrůdlové…)

4. Naslouchejte zaměstnancům

Nabídka zpětné vazby od zaměstnanců je neuvěřitelný způsob, jak rozvíjet angažovanost – ovšem pouze v případě, že dáte najevo, že jim nasloucháte, a budete jednat tak, aby se to podařilo. Nejprve je třeba vytvořit platformu, na které mohou zaměstnanci poskytovat zpětnou vazbu, a to i anonymně, druhým krokem je pak sednout si se zaměstnanci, projít si zpětnou vazbu a vytvořit řešení a prodiskutovat problémy.

Technologie pro první část může být skvělým nástrojem pro otevření komunikačních kanálů. Některým zaměstnancům může být nepříjemné diskutovat o problémech přímo s manažery nebo s ostatními přítomnými zaměstnanci, což by na začátku podpořilo pocit širší účasti, a tím i zapojení do procesu.

Druhá část je zásadní pro lepší zapojení vašich zaměstnanců. Nic zaměstnance nefrustruje a neodradí rychleji, než když mají pocit, že ztrácejí čas sdílením záležitostí, které jsou pro ně skutečně důležité a pak se nic nestane.

Některé organizace jsou známé tím, že dvakrát týdně pořádají se zaměstnanci sezení se zpětnou vazbou, kde probírají jejich názory prakticky na všechno. Tyto diskuse podpořily iniciativy řízené zaměstnanci, které zefektivňují zákaznickou zkušenost tím, že udržují aktivní a průběžné rozhovory o společnosti. Naše zkušenosti jsou takové, že stačí méně častěji a pravidelně než nikdy nebo jen formálně.

5. Oceňujte dobrou práci

Cítíte se lépe, když je vaše práce oceněna? No, nebude to stejný případ i pro vaše zaměstnance, kteří budou uznání vyhledávat? Skutečnost je taková, že uznání pracovních úspěchů je velmi motivující a „odměňující“ a neuvěřitelně dobře zvyšuje angažovanost. Být a cítit se oceněn je skvělým podnětem k tomu, abyste se zapojili do podnikání a projektů, na kterých všichni společně pracují.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ocenit dobrou práci, je jednoduše říct „děkuji“ v souvislosti s odvedenou prací. Samozřejmě můžete a měli byste udělat více, například dát ostatním vědět o práci, kterou odvádějí, a také to udělat veřejně, pokud je to možné. Může to být a může jim to připadat trochu trapné, ale dáváte tím najevo, jak moc si jich vážíte.

Další skvělou strategií je poskytnout všem kolegům platformu, aby si mohli otevřeně říct, jak moc si ostatních váží. Může jít například o ocenění „zaměstnanec měsíce“. Vynikajícím nástrojem je i zpětná vazba hodnocení 360.

6. Poskytněte zaměstnancům příležitosti k rozvoji

Jedna z nejlepších strategií pro udržení zaměstnanců bývá také jednou z nejvíce podporovaných strategií pro zapojení, a to je poskytování příležitostí pro rozvoj zaměstnanců, jako je vedení v kariéře, podpora, mentoring a mnoho dalšího.

Chcete, aby se vaši zaměstnanci cítili spojeni s dlouhodobou budoucností podniku, a toho dosáhnete tím, že jim umožníte růst, podporu, a nakonec i podporu ostatních v rámci podniku. Investicí do jejich budoucnosti dochází k většímu respektu a rozvoji jejich postojů k organizaci a jako vedlejší produkt ke zvýšení angažovanosti.

Můžete vytvořit programy školení a mentoringu, které budou rozvíjet vaše zaměstnance a přimějí je pracovat na jejich slabých i silných stránkách.  

7. Vytvoření příjemného pracovního prostředí pro všechny

Způsob, jakým je vaše kancelář zřízena a nastavena, hraje obrovskou roli v angažovanosti vašich zaměstnanců. Dávno pryč jsou časy kójí, a to kvůli izolačnímu charakteru, který vytvářejí. Prosté oddělování zaměstnanců neumožňuje zcela komunikaci ani spolupráci, což jsou dva důležité faktory obchodního úspěchu.

Zamyslete se nad uspořádáním svých prostor tak, abyste podpořili větší vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci. Tím, že uděláte něco navíc a vytvoříte prostředí, které podporuje silné vztahy s jejich kolegy, se dá hodně říct o pocitu kamarádství a sounáležitosti, který je pro podporu angažovaných zaměstnanců zásadní.

Musíte také zjistit, co vaši zaměstnanci od svého pracoviště požadují, pokud jde o uspořádání kanceláře. Někteří budou preferovat klidnější prostředí, zatímco jiní dávají přednost poněkud angažovanějšímu kancelářskému prostředí. Nenechte se limitovat trendy práce na dálku podporujte hybridní práci. Izolovanost angažovanosti neprospívá.

Chcete se podívat na různá uspořádání, abyste maximalizovali účinek pracovního prostředí a poskytli příjemné prostory – kanceláře, zasedací místnosti, prostory pro odpočinek, herní prostory, „domácí pracoviště“? Nechte si poradit od návrhářů interiérů a konzultantů v oblasti kancelářských prostor, abyste maximálně využili prostory a vytvořili prostředí, které v zaujme, je příjemné a zároveň zdravé.

8. Dbejte na svou zodpovědnost

Musíte se ujistit, že držíte zodpovědnost také sami sobě. Manažeři, šéfové lidských zdrojů a vedoucí pracovníci by měli jít příkladem. Pokud budou mít zaměstnanci pocit, že pravidla v kanceláři platí jen pro pár vyvolených – nebo platí jen tehdy, když se to vedení hodí – začnou vedení nedůvěřovat.

To je důležité, protože pokud spravedlivě vedete k odpovědnosti své zaměstnance, pak musíte totéž udělat i pro sebe a další vedoucí pracovníky organizace. Jakýkoli náznak nedůvěry mezi členy týmu je šikmou plochou, která může vést k negativní pracovní kultuře. Toxické kancelářské prostředí a kultura mohou zaměstnance odradit a poslat je hledat si novou práci.

Je důležité udržovat kooperativní, transparentní kulturu a využívat ji jako páteř, která pomůže podpořit větší angažovanost zaměstnanců vůči organizaci.

Zlepšete angažovanost zaměstnanců s Thomasem

Hledání způsobů, jak zaměstnance motivovat, povzbudit, udržet jejich produktivitu a co je důležité, být v práci spokojený, strategie angažovanosti jsou na dnešním trhu práce základním nástrojem. Je až příliš zřejmé, že zatímco spokojenosti v zaměstnání lze snadno dosáhnout pomocí několika různých strategií, udržet zaměstnance v angažovanosti je mnohem těžší, ale podstatnější a účinnější při omezování absencí, snižování fluktuace a zlepšování obchodních výsledků a produktivity.

S nástrojem Thomas Engage můžete zjistit úroveň angažovanosti ve vaší organizaci a určit strategie a iniciativy pro zvýšení pohody, motivace a produktivity zaměstnanců. Můžeme společně probrat i témata na která jsou teď aktuální, jako emoční odolnost a pohoda zaměstnanců.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová   
Thomas International CZ s.r.o.                         
GSM: +420 602 750 396
nedomova@thomasint.cz
www.thomasint.cz