INFORMACE PRO RESPONDENTY

Rady a tipy

Jak přistupovat k jednotlivým typům hodnocení.

Ve společnosti Thomas používáme psychometrická hodnocení, která významně pomáhají zvýšit sebeuvědomění a dávají lidem schopnost porozumět sobě i ostatním, aby mohli upravit své chování a vyhnout se tak v budoucnu negativním pocitům.

Co je nejdůležitější: Thomasova analýza má za cíl nasměrovat Vás na nejlepší pozici, najít vhodný typ a formu školení, motivaci, rozvoj a cestu k povýšení. Proto stojí za to se ujistit, že výsledek, který získáte, odráží vaše skutečné preference a schopnosti. Analýzu dokončete v klidu a pohodě, podle instrukcí a ve stanoveném čase. Maximálně se soustřeďte, vypněte telefon, najděte si místo, kde vás nikdo nebude rušit. Snažte se proces nepřerušovat – vyplnění dotazníku nebo testu vám nezabere více než několik minut. Pracujte samostatně.

 Jak vyplním Thomas AOP/PPA?

Analýza stylu chování je popis stylu jednání člověka v pracovní situaci, jehož cílem je identifikovat jeho silné stránky. Neexistují zde žádné správné nebo špatné odpovědi, cílem analýzy je popsat preference chování dané osoby v kontextu její práce. Odpovědi uvedené v dotazníku slouží k identifikaci silných stránek dané osoby a profil je cenným zdrojem informací a pomáhá určit, jak splnit požadavky konkrétního pracovního prostředí.

Analýza trvá přibližně 8 minut. Každý z řádků dotazníku obsahuje sady čtyř pojmů. V každém řádku vyberte jedno slovo, které nejlépe vystihuje vaše chování v dané situaci, a jedno slovo, které vašemu chování odpovídá nejméně. První odpověď, která vás napadne, je obvykle ta nejvhodnější. Na základě odpovědí se generuje grafický výsledek a případně popisná zpráva/y Thomas PPA/AOP.

 Jak vyplním Thomas GIA test?

Testy GIA (zadávané vždy online) měří kognitivní schopnosti – rychlost a přesnost zpracování informací a učení se novým věcem. Každý z nich se skládá z pěti testů týkajících se parametrů, jako je postřeh, vyvozování závěrů, práce s čísly, paměť, porozumění slovům a prostorová orientace.

Testy měří rychlost i přesnost, proto je nutné je vyplňovat v maximálním klidu a soustředění a snažit se na jedné straně splnit co nejvíce úkolů a na druhé straně udělat co nejméně chyb. Vyčleňte si cca. 40 minut času.

Vaše odpovědi budou porovnány s normou populace a váš výsledek bude uveden ve formě „percentilu“, například pokud je váš výsledek na 75. percentilu, je lepší než výsledek, který dosáhlo 74 % populace.

Úplné informace o baterii GIA jsou k dispozici v informační brožuře, kterou jste měli obdržet od správce spolu s pozvánkou k analýze. Brožura obsahuje vzorové testové otázky a dává vám možnost si je procvičit, což je klíčová součást vaší přípravy.

Jak vyplním Thomas TEIQue?

Thomasův dotazník TEIQue měří emoční inteligenci. Tento konstrukt popisuje schopnost rozpoznat, pochopit a ovládat své vlastní emoce i emoce druhých lidí tak, aby je bylo možné proměnit v co nejefektivnější jednání.

Emoční inteligence je v kontextu profesní práce velmi důležitá, protože styly chování a emoční kompetence mají významný vliv na výkon jednotlivce. Dotazník TEIQue přesně a spolehlivě zkoumá emoční kompetence v kontextu profesionální práce a poskytuje informace, které jsou užitečné pro hloubkovou analýzu jednotlivců a jejich vlivu na organizaci, ve které pracují.

Analýza se skládá ze 153 výroků. Žádáme vás, abyste na každou z nich odpověděli označením odpovědi na škále od 1 = vůbec ne až po 7 = rozhodně ano. Vyplnění dotazníku vám může zabrat 20 až 25 minut, ale není časově omezeno.

Podle teorie emoční inteligence neexistují správné nebo špatné odpovědi, ani špatné výsledky. K dispozici jsou pouze informace o jednotlivých aspektech, které jsou nebo nejsou relevantní pro konkrétní pracovní místa. Odpovídejte rychle a intuitivně, aniž byste museli dlouze analyzovat význam jednotlivých vět.

Jak vyplním Thomas HPTI?

Thomasův test HPTI měří potenciál člověka na základě modelu Velké pětky (BIG 5) osobnosti. Nejčastěji se používá k popisu vůdčího potenciálu, ale lze ji použít i v kontextu rozvoje u osob, které se zajímají o jinou kariérní dráhu.

Dotazník obsahuje 78 otázek a jeho vyplnění trvá přibližně 15 minut. Stejně jako u jiných dotazníků neexistují správné nebo špatné odpovědi a každý výsledek je cenným vodítkem pro zvládnutí vaší kariery, rozvoj.

Jak vyplním hodnocení 360?

Hodnocení Thomas 360 je průzkum založený na kompetencích, který vám umožní získat objektivní a upřímnou zpětnou vazbu od vašich kolegů, nadřízených a podřízených. Analýza probíhá online a doba jejího vyplnění závisí na obsahu dotazníku – vytvoří jej správce analýzy. Obvykle trvá max. 30 minut.

Hodnocení 360 je proces, který vám dává příležitost zjistit, jak práci člověka vnímají ostatní, a porovnat tyto informace s vlastním názorem na jeho činnost.

Výhody:

  • Konstruktivní zpětná vazba, naprostá anonymita
  • Umožňuje jednotlivcům pochopit, jak je vnímají ostatní.
  • Zlepšuje komunikaci
  • Poskytuje konkrétní údaje o měkkých dovednostech
  • Zvyšuje efektivitu v týmu
  • Pozitivně ovlivňuje spolupráci

Jak to funguje? Správce hodnocení vás vybere jako kandidáta – hodnocenou osobu.  Poté – obvykle po konzultaci s vámi jako hodnoceným – vybere respondenty, tj. osoby, které poskytnou zpětnou vazbu. Je třeba uvést minimálně 6 a maximálně 25 respondentů. Všichni respondenti, včetně vás, obdrží odkazy na online dotazník. Při vyplňování dotazníku (jako hodnotitel) nezapomeňte pochválit silné stránky dané osoby a podrobně popsat oblasti, které je třeba rozvíjet.

Po vyplnění dotazníku všemi respondenty správce vygeneruje zprávu s výsledky. Nedílnou součástí procesu je zpětná vazba a vypracování individuálního plánu rozvoje.

Jak vyplním Thomas ENGAGE?

Thomas Engage je průzkum angažovanosti. Důležité je, že se jedná o průzkum pouze pro skupinu a výsledky jsou prezentovány v rámci celé organizace v naprosté anonymitě. Nebojte se, můžete reagovat podle toho, jak to skutečně cítíte – výsledky budou použity k zavedení strategií pro zlepšení zapojení, pokud je zapojení nižší, než se očekávalo.

Zpráva Engage popisuje 7 oblastí, z nichž každá ovlivňuje pocit motivace a angažovanosti. Jsou zde odkazy na výši platu, ale také na rozvoj, pocit posílení, pocit sounáležitosti, slovní ocenění a jasnost požadavků. Dotazník je částečně standardizovaný a je zde také prostor pro volné vyjádření (volné otázky).  Nezapomeňte na ně odpovědět jasně a otevřeně, ale tak, aby byla zachována anonymita. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut.

V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odesílatele, jehož kontakt najdete v pozvánce na hodnocení.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová     
Thomas International CZ s.r.o.                         
GSM: +420 602 750 396
nedomova@thomasint.cz
www.thomasint.cz