ETIKA V PODNIKÁNÍ

Rady a tipy

Leadership není jen slovo, jsou to především činy.

Mnozí z nás se setkali s etickým chováním nebo naopak někteří z nás zažili ve svém profesním životě prostředí, kde osobní nebo podnikatelská etika zcela chyběla.

To, že „ryba smrdí od hlavy“ je známá věc. Jací lidé jsou na nejvyšších místech, určuje, jaká kultura podnikání je na daném místě. Manažeři, kteří jsou v etice příkladem, dávají prostor zaměstnancům tím, že je inspirují, rozvíjejí a vytvářejí kulturu důvěry a respektu.

Je stále zřejmější, že budoucnost podnikání a budoucnost změn v našich pracovních postupech bude spočívat ve vedení, které bude etičtější a bude se snažit dosahovat výsledků komplexnějším způsobem.

Co je však etické chování v leadershipu a proč je tak důležité v dnešním přístupu k podnikání?

Etické vedení má mnoho různých výhod, od vytváření vítězných týmů až po nižší fluktuaci, vyšší produktivitu a loajalitu vůči firmě, na které se podrobně podíváme v následujícím blogu.

Co je to etické vedení?

Etické vedení je takové, kdy se vedoucí představitelé podniku chovají v souladu s uznávanými zásadami a hodnotami, jak v kanceláři, tak mimo ni. Etické vedení spočívá v tom, že svými slovy a činy prokazují silné morální zásady, které poukážou na nesprávné jednání (i když to může být pro jejich firmu výhodné), a ukazují, co je správné, což je podstatou etického vedení.

Etičtí vedoucí jdou příkladem zbytku firmy a očekávají, že jejich činy a slova budou respektovány a následovány se stejným přesvědčením ze strany všech zaměstnanců.

Dalo by se říct, že u mnoha našich dnešních politiků a generálních ředitelů vidíme špatné příklady etického chování, ale v obou těchto oblastech existují také dobré příklady – vzory, u nichž bylo etické chování/podnikání klíčovým bodem jejich úspěchu.

Etické vedení má mnoho výhod, které byly dlouhodobě zkoumány v klinické praxi a ověřeny v mnoha úspěšných obchodních příbězích.

Zde jsou jen některé příklady výhod etického vedení:

 • Zlepšení image značky. Udržování morálního chování značky je dnes, v digitálním a rychlém světě, kde může jediná chyba image značku zničit, ještě důležitější. Odpovědným chováním a jednáním může etické vedení výrazně zlepšit image značky u stálých nebo potencionálních zákazníků nebo sledující veřejnosti.
 • Zlepšení morálky zaměstnanců. Etické vedení je o vedení, inspiraci, motivaci a pocitu odpovědnosti zaměstnanců za jejich práci. Když se tak stane, je možné dosáhnout většího obchodního úspěchu (prosperity), protože zaměstnanci jsou v práci spokojenější.
 • Pozitivní kultura – klima na pracovišti Pokud mohou etičtí vedoucí ovlivnit výsledky, pak mohou stejně tak ovlivnit i kulturu na pracovišti. Tím, že etičtí lídři chodí a mluví s lidmi, mohou rozvíjet pracoviště tak, aby inspirovali a motivovali ostatní k dodržování správného etického chování.
 • Loajalita zákazníků. Zákazníci přestávají kupovat jen „dobrý výrobek“ – chtějí, aby jejich nákupy byly také etické. Podnik, který dokáže prokázat správná etická rozhodnutí a volby, z toho bude těžit. Například ve Velké Británii existuje společnost Millican vyrábějící batohy, která si klade za cíl „znovu použít co nejvíce recyklovaného materiálu (88 %) při výrobě svých výrobků a svými pracovními postupy inspirovat iniciativy pro zvyšování povědomí o klimatu„.
 • Loajalita zaměstnanců. Etické vedení je o budování důvěry u zaměstnanců. V prostředí důvěry se lidé cítí méně ohroženi, více souhlasí s cíli a změnami ve firmě.  Tam kde je důvěra a důvěryhodné vedení podniku, je zvýšení loajality zaměstnanců více než dosažitelné.
 • Zlepšení náboru. Vzhledem k tomu, že stále více lidí pracuje na dálku, je nezbytné najímat správné lidi, kteří mají etické i morální názory, které odráží názory podniku a vedení, aby firma nepřicházela o pozitivní image.
 • Přilákání investic. Potenciální investice se zvyšují, pokud podnik zastává jasné etické a morální postupy, protože vzbuzují důvěru investorů obecně. Vytvářejí obecně dobrý dojem a pozitivní image značky na trhu.

Celkové vnímání etického pojetí leadershipu spočívá v tom, že se o vaší firmě hovoří jako o podniku, který se zasazuje o spravedlivé cíle a dbá na to, aby bylo o jeho zaměstnance dobře postaráno. To vytváří pozitivní image kolem podniku, jeho zaměstnanců a také výrobku nebo služby, kterou poskytuje.

Jak vidí etický leadership vaši zaměstnanci, klienti a dodavatelé?

 • Respektuje všechny stejně. Chovat úctu k ostatním a stejně v celém týmu a společnosti je dalším příkladem etického vedení. Klíčové je rovnostářské zacházení s kolegy, uchazeči, klienty i dodavateli, nehraje se na zvýhodňování a špatné zacházení prostřednictvím jakékoli formy diskriminace. Etičtí vedoucí jsou vybaveni schopností pozorně naslouchat, být soucitní, spravedlivě zvažovat opačné názory a stejně oceňovat jejich přínos.
 • Otevřeně komunikuje. Být dobrým komunikátorem je také znakem etického vedoucího. Být dobrým a otevřeným komunikátorem je někdy přehlížená vlastnost, od pozdravu až po pořádání prezentací a projednávání témat na poradách. Budování etického týmu vyžaduje, aby tato komunikace pronikala do každodenních diskusí a pomáhala budovat vzájemnou důvěru a respekt.
 • Férové přístup ke všem stranám v konfliktu. Schopnost konstruktivně řešit problémy je také klíčovou předností etického vedení. Je nezbytné projevovat spravedlnost, naslouchat oběma stranám stejně a přicházet s řešeními, která uspokojí obě strany. I v tomto případě je pro etický styl vedení rozhodující zacházení s druhými při vytváření rovnostářského postoje.
 • Účinné zvládání stresu. Úkolem etických vedoucích pracovníků je řídit i týmy, které pracují ve velmi stresujícím prostředí. Tyto týmy jsou zpravidla vysoce výkonné a vyžadují vytrvalé povzbuzování a pochopení pro danou práci. Jednou z klíčových vlastností etického vedoucího je mírnění stresových situací a pozorné naslouchání týmu, když věci začínají probublávat. K tomu napomáhá uklidňující vliv a vytváření prostředí spravedlnosti a důvěry.
 • Přizpůsobení se změnám. Klíčem k etickému vedení je schopnost naslouchat ostatním a hledat společná řešení, která budou fungovat ve prospěch členů týmu, nejen jednoho jednotlivce. Změna je někdy na podnik, prostředí, tým přijde bez varování, pravidel a předchozí přípravy. Etické vedení znamená porozumět změnám, naslouchat obavám, ale také přijímat rozhodnutí, která je třeba učinit a respektovat v celém týmu. Práce v novém prostředí a scénáře mohou nastat kdykoli, etický vedoucí může pomoci zajistit hladký přechod.
 • Nulová tolerance etických přestupků. Etičtí lídři se denně zodpovídají, proto je třeba dělat správné věci ve správnou dobu – ne tehdy, když se to hodí nebo když se někdo dívá. Proto je zásadní, aby se sami zodpovídali a nedovolili ostatním porušovat etické kodexy chování.

Příklady etického podnikání:

Existuje spousta skutečných příkladů etického vedení v podnicích a institucích různých velikostí.

První pochází z USA, kde se v době masové politické nečinnosti jedna společnost rozhodla zaujmout postoj k prodeji střelných zbraní ve svých obchodech. Společnost Dick’s Sporting Goods se rozhodla zrušit možnost nákupu zbraní ve svých obchodech, k velkému hněvu některých svých zákazníků, ale bylo to v reakci na masovou střelbu, která se odehrávala po celé zemi ve školách a parcích. Ačkoli se zpočátku setkali s odporem, společnost Dicks Sporting Goods od té doby dosahuje rekordních zisků a hodnot akcií.

Společnost Procter & Gamble byla sice léta považována za společnost, která testuje hranice etiky, ale v roce 2019 se svým rozhodnutím rozhodla řešit klíčový problém genderové zaujatosti, který zjistila napříč svým podnikáním. Jejich kampaň, která nesla název „Vidíme rovnost „, jim pomohla nahlížet na nábor zaměstnanců jiným způsobem a otevřela jim dveře k spravedlivějším postupům při přijímání zaměstnanců a zasadila se o začlenění většího počtu žen do vedoucích pozic.

Gary Ridge, generální ředitel společnosti WD40, vášnivě hovoří o tom, jak vytvoření kultury důvěry (nikoli strachu), respektu a upřímnosti přineslo transformaci: „Vedení je o učení a výuce. Proč plýtvat stárnutím, když nemůžete zmoudřet? Nemáme tu žádné chyby, máme momenty učení,“ vysvětlil v rozhovoru pro Forbes. Pod jeho etickými hodnotami vedení se Ridge zasloužil o to, že si společnost za posledních 14 let udržela 90 % zaměstnanců a hodnota pro akcionáře meziročně vzrostla.

Thomas International pomáhá organizacím rozvíjet etičtější vedení, například ve společnosti Durban University Technical (DUT), kde pomohl manažerům lépe hodnotit výkony svých týmů. Postupem času se týmu Thomas podařilo sestavit systém, který umožnil, aby se s kandidáty zacházelo a testovalo spravedlivě a eticky.

Najděte a rozvíjejte etické lídry s námi.

Etické vedení je takové, kdy vedoucí pracovníci firem prokazují vhodné chování v souladu s uznávanými zásadami a hodnotami, jak v kanceláři, tak mimo ni. Je stále zřejmější, že budoucnost podnikání a budoucnost vedení ke změnám v našich pracovních postupech bude, když budeme mít vedení, které bude etičtější a bude se snažit dosahovat výsledků komplexnějším způsobem. Z přidaných výhod, mimo jiné i finančních, vyplývá, že etické vedení je o odpovědnosti za činy a o usnadňování změn, které mají význam.

Rozdíl mezi přijatelným a výjimečným vedoucím často spočívá v emoční inteligenci. Emočně inteligentní lídři si uvědomují sami sebe, jsou vynikajícími komunikátory a dokážou přizpůsobit své chování různým situacím. Thomasovo hodnocení emoční inteligence (známé také jako TEIQue) zkoumá úrovně emoční inteligence, vytváří prostředí porozumění, které zvyšuje sebeuvědomění vašich vedoucích pracovníků a může být použito jak při náboru, tak při rozvoji vedoucích pracovníků.

Hodnocení osobnosti na pracovišti (známé také jako High Potential Trait Indicator (neboli HPTI) poskytuje cenný vhled do silných stránek a potenciálních selhání člověka, včetně jeho vůdcovského potenciálu.

Ve společnosti Thomas používáme psychometrická hodnocení, která významně pomáhají zvýšit i sebeuvědomění a dávají lidem schopnost porozumět sobě i ostatním, aby mohli upravit své chování a vyhnout se tak v budoucnu negativním pocitům.

Díky tomu, že známe preferovaný styl komunikace, motivátory a obavy člověka, můžeme najít způsoby, jak efektivně zvládat konflikty a zabránit jejich vzniku v budoucnu.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová     
Thomas International CZ s.r.o.                         
GSM: +420 602 750 396
nedomova@thomasint.cz
www.thomasint.cz